Palveleht. 19.-25. aprill 2015

Nädala teema: Hea Karjane

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 23

Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2
Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3
tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4
Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;
su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.
5
Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all;

sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6
Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta eluajaks.

Johannese evangeelium 10:1-10

1Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest,
vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel.
2Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane.
3Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab
oma lambaid nimepidi ning viib nad välja.
4Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad
järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält.
5Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält.”
6Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis

see tähendab, mida ta neile rääkis.

7Siis ütles Jeesus taas: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks.
8Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, ja lambad ei ole neid kuulanud.
9Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb
ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad.
10Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina
olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

                

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

  1. Johannese kiri 1:7
    7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./ Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armuaja eest meie maal. Tänu laialdaste võimaluste eest Jumala Sõnast osa saada, samuti tänu sakramentide ja kiriklike talituste eest. Täname inimeste eest, kes annavad oma osa jumalateenistuste ja kõikide koguduse ettevõtmiste ettevalmistusse ja läbiviimisesse. Tänu ustava koguduse juhatuse ning iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes kogudust ja selle liikmeid palvekätel kannab ning nõu ja jõuga abiks on. Aitäh meie sõpruskoguduste eest. Aitäh kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 10:11, 27-28

11Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.

27Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle
28ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.

Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 13:20-21

20 Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist
üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse,
21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku
korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele
olgu kirkus igavesti! Aamen.

Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Õnnista ja seo palun Kristusega ka selle aasta leerilapsed. Palume, et Jumal ise kinnitaks kõigi meie usku Kristusesse, kes on Hea Karjane. Palume, aita olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame Jumala kätte koguduse endise juhatuse esimehe Ants Jolleri pere. Palvesse kanname sõpruskogudused Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Miika raamat 7:14-20

14Karjata kepiga oma rahvast, oma pärisosa lambaid, kes elavad omapäi metsas
keset viljakat maad! Käigu nad karjas Baasanis ja Gileadis nagu muistseil päevil!
15
Otsekui sinu Egiptusemaalt lahkumise päevil näitan ma neile imetegusid.
16
Paganad näevad ja häbenevad, hoolimata kogu oma vägevusest.
Nad panevad käe suu peale, neil jäävad kõrvad kurdiks.
17
Nad lakuvad põrmu nagu madu, maa roomajate sarnaselt.
Nad tulevad värisedes välja oma linnustest, lähenevad vabisedes Issandale,
meie Jumalale: nad kardavad sind.
18
Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda
oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu,
19
kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod?
Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse.
20
Sina osutad Jaakobile truudust, Aabrahamile armu, nõnda nagu sa meie vanemaile
oled vandega tõotanud muistseil päevil.”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, tervendamas ja rahu toomas. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. kõik kiriku asutused. Õnnistust palume kristlaste osadusele.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu!