Palveleht 19.-25. detsember 2021

Nädala teema: Issand on lähedal

 

Kiituspalve – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas on hea, kui ei ole veel palvesoove.

Ülistuspalves võib toetuda järgmistele Piibli kirjakohtadele: Sefanja 3:14-17

14 Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael!
Rõõmusta ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar!
15 
Issand on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta, ta on pööranud ära
su vaenlase. Issand, Iisraeli kuningas, on su keskel, enam pole sul vaja näha õnnetust.
16 
Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale: Ära karda, Siion, ärgu lõtvugu su käed!
17 
Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu.

 

Matteuse evangeelium 1:18-24

18Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
19Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda
avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
20Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: “Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps,

keda ta kannab, on Pühast Vaimust.
21Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus,
sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”
22Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu:
23“Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja,
ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega.

24Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel
oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3

2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas on hea, kui ei ole veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname advendi- ja jõuluaja eest ning võimaluse eest füüsiliselt kokku tulla. Täname Kristuse eest, kes olles ise Jumal, sündis jõululapsena Petlemma sõimes, tuues meile lunastuse. Täname Kristuses leitava rõõmu ja südamerahu eest. Tänu koguduse liikmete ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduse eest! Tänu kõige eest!

 

Eestpalveaeg                                                                                                              

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 130:5-8

Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. 6 Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus! 8 Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 4:4-7

4 Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 5 Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! 6 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. 7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes vanaduse või haiguse või muudel põhjustel on sunnitud jääma sel jõuluajal kogudusest eemale. Kinkigu Issand usku, elu- ja vaimujõudu. Palume Jumala õnnistust kõikidele jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palume Isanda hoidmist kõigile, kes on reisil. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakoni ja preestriameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste ja sealsete õdede ja vendade eest Kristuses.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 102:14; 16-17; 20-22

14 Küll sa tõused ja halastad Siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud. 16Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au. 17Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub ta oma auhiilguses. 20 et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad, 21 et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed, 22 et Siionis kuulutataks Issanda nime ja Jeruusalemmas tema kiitust.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist ja usaldamist oleks enam. Tõstame Jumala ette kõik pered, andku Issand peredesse armastust Jumala ja üksteise vastu, rõõmsat meelt ning jõudu. Palume eriliselt inimeste eest, kes on neil jõuludel üksi või kellede leinahaavad on värsked. Olgu kõiki neid trööstimas teadmine, et Issand on ligi ning nad võivad alati ja kõiges Tema peale loota. Palume inimeste eest, kes on reisil. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse liikmete, kõikide koguduste vaimulike, koguduste töötegijate ja liikmete eest. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja üldhariduskoolid, piiblikoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. Palume õnnistust kõikidele inimestele, kes jõulupühadel seotud töökohustustega või on haiglas või haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid rõõmustamas ja kinnitamas ning toogu rõõmsad jõulupühad nende hinge.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on:  Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume, et meil oleks palvetades piiritut usaldust Jõululapse, Jeesus Kristuse vastu. Palume Issanda kätesse kõik palverühmad Eestis ja mujal maailmas.