Palveleht. 19.-25. juuni 2016

Nädala teema: Halastage!

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove
Koht/kohad Piiblist: Psalm 13:2-6
2 Kui kaua sa, Issand, unustad mind hoopis, kui kaua sa peidad oma palet mu eest?
3 Kui kaua ma pean muret tundma oma hinges ja kandma kurbust päevast päeva oma südames?
Kui kaua saab mu vaenlane suurustada mu vastu?
4 Vaata ometi! Vasta mulle, Issand, mu Jumal!
Tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale,
5 et mu vaenlane ei ütleks: “Ma sain võimust ta üle!”
ja mu vastased ei ilutseks, sellepärast et ma kõigun.
6 Kuid mina loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest.
Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on head teinud.

Joona raamat 3:1-5,10; 4:1-11
1 Ja Joonale tuli teist korda Issanda sõna; ta ütles:
2 „Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin!”
3 Siis Joona võttis kätte ja läks Issanda sõna peale Niinevesse;
Niineve oli suur linn Jumala ees: kolm päevateekonda.
4 Ja Joona hakkas linna läbi käima; käies esimese päeva teed, ta
hüüdis ja ütles: „Veel nelikümmend päeva ja Niineve hävitatakse!”
5 Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid
kotiriidesse, nii suured kui väikesed.
10 Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt
teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda.
1 Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema.
2 Ja ta palus Issandat ning ütles: „Oh Issand! Eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal? Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin,
et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja.
3 Seepärast, Issand, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada!”
4 Aga Issand küsis: „Kas sul on õigus vihastada?”
5 Siis Joona läks linnast välja ja asus ida poole linna; ta tegi enesele sinna lehtmajakese ja istus selle varjus, et näha, mis linnaga juhtub.
6 Ja Issand Jumal käskis kiikajonipuul kasvada Joona kohale ja olla ta peale varjuks ning päästa ta tema vaevast. Ja Joona rõõmustas väga kiikajonipuu pärast.
7 Aga järgmise päeva koites saatis Jumal ussi, kes näris kiikajonipuud, nõnda et see kuivas.
8 Ja kui päike tõusis, saatis Jumal kõrvetava idatuule ja päike pistis Joonat pähe, nõnda et ta oli minestamas; siis ta palus enesele surma ja ütles: „Mul on parem surra kui elada!”
9 Aga Jumal küsis Joonalt: „Kas sul on õigus vihastada kiikajonipuu
pärast?” Tema vastas: „Küllap mul on õigus vihastada surmani.”
10 Siis ütles Issand: „Sina tahaksid armu anda kiikajonipuule, mille kallal sa ei ole näinud
vaeva ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus,
11 aga mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale,
kus on enam kui kaksteist korda kümme tuhat inimest,
kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel, ja kus on palju loomi!”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kiri 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Jumala halastus on jätkuvalt meiega. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Tänu pühapäevaste jumalateenistuste eest kirikus ning jumalateenistuste ülekannete eest pereraadios. Tänu kevade ning peatselt algava suve eest. Tänu olgu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast galaatlastele 6:2
2 Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:36-42
36 Olge armulised, nagu teie Isa on armuline!
37 Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge
mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks!
38 Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.”
39 Aga ta rääkis neile ka tähendamissõna: „Ega pime suuda pimedat
juhtida teel? Eks nad mõlemad kuku auku?
40 Ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja.
41 Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka?
42 Kuidas sa võid oma vennale öelda: Vend, lase ma tõmban välja pinnu, mis on su silmas!
Ja ise ei näe palki oma silmas? Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast, siis sa
näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas!
Palume Jumala halastust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita mõista, et oleme patused ning vajame Issanda halastust ja armu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused võiksid tulla meile imeliselt kasuks ning tuua meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Õnnista palun kõiki Nõmme Rahu koguduse töötegijaid ning kingi palun kosutust ja uue jõu kogumist suvekuudesse. sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 14:7-12
7 Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele,
8 sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme – me oleme Issanda päralt.
9 Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate Issand.
10 Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette,
11 nagu on kirjutatud: „Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv
ja iga keel annab tunnustust Jumalale.”
12 Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Kristus halastaks meie peale. Kingi lootust, jõudu ja elutahet kõigile, kel muresid ning hoia meie kõigi silme ees ikka ja alati igavene elu. Kanname palvesse EELK Konsistooriumi, Usuteaduse Instituudi, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kiriku Varahalduse, Perekeskuse jt. Palume turvalist ja kosutavat suvepuhkust lastele ja noortele ning kõigile, kes kosutust vajavad.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!
Palvesoov: julgustagu Jumala Püha Vaim meid alati palvetama.