Palveleht 19. – 25. märts 2023

Nädala teema: Eluleib

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

 

Piibli kirjakohad, milledele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 84:6-10, 13

6Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. 7Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega. 8Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis. 9Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela. 13Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. 

 

Johannese evangeelium 6:24-35

24Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. 5Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle: “Rabi, millal sa siia said?” 26Jeesus vastas neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. 27Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud.” 28Siis nad ütlesid talle: “Mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid?” 29Jeesus vastas: “See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud.” 30Siis nad ütlesid talle: “Mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa teed? 31Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud: Ta andis neile süüa leiba taevast.” 32Siis ütles Jeesus neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu Isa annab teile tõelist leiba taevast. 33Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.” 34Siis nad ütlesid talle: “Issand, anna meile alati seda leiba!” 35Jeesus ütles neile: “Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.

 

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 25:11

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

 

Kirjakoht, millele võib palveks lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse kui Eluleiva eest. Täname, et Jeesus Kristus on tulnud Jumala juurest ning Temast osa saades pärime igavese elu. Tänu püha armulaua sakramendi eest. Tänu, et tohime usaldada Jeesust igas oma elu olukorras. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu kodukoguduse ja meie sõpruskoguduste eest!

 

Eestpalveaeg                                                                                                          

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kiri 2:1-3

1Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks! 2Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, 3kui te olete tunda saanud, et Issand on helde.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Johannese evangeelium 12:24

24Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega
sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Issandalt abi, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt õnnistust ja jõudu inimestele, kes erinevatel põhjusel kasvatavad oma lapsi üksi. Palume õnnistust peredele, kel on armu kasvatada lapsi üheskoos. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu inimestele, kes seda vajavad. Aita, et kannatustes ja katsumustes oleks Kristus ja Tema abi eriti tuntav. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku ja usaldust Kristusele igal ajal ja igas eluolukorras ning kindlat lootust, et meil on igavene kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja juhatuse aseesimehe Andra Indriksoni eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Aamose raamat 8:11-12

11“Vaata, päevad tulevad,” ütleb Issand Jumal, “mil ma saadan maale nälja: nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele. 12Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta, nad uitavad,  otsides Issanda sõna, aga nad ei leia.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Issanda Sõna oleks jätkuvalt kuulutatav ja kuuldav ning see võiks leida eest avatud südameid ning head vilja kanda, nii maise elu kui igavese elu tarbeks. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Eestpalvesse kanname Eesti Vabariigi presidendi, valitsuse liikmed, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik need, keda on seatud inimeste teenistusse. Palume rahu pärast kogu maailmas. Eriti palume sõja lõppu Ukrainasse ning õiglast rahu. Palume Issanda hoolde kõik sõjapõgenikud. Palume, et Issand kingiks veel armu- ja rahuaega.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus

Palume õnnistust igale palvetavale inimesele!

 

Palveaja võib lõpetada Meie Isa Palvega

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.

Aamen.