Palveleht 19.– 25. veebruar 2023

Nädala teema: Jumala armastuse ohvritee

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Piiblitekst, millele võib ülistuspalves toetuda: Pauluse kiri korintlastele 13
Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. 2 Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi.  3 Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada,aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. 4 Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, 5 ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, 6 tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. 7 Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. 8 Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused – need kõrvaldatakse,
olgu keeled – need vaibuvad, olgu tunnetus – see lõpeb ära. 9 Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, 10 aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. 11 Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. 12 Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. 13 Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes oma elu ohverdas. Tänu, et Kristuse kaudu on meil rahu Jumalaga ja igavese elu kindel lootus. Täname, et võime igal ajal ja kõigis paigus palves Jumalaga koos olla. Tänu Pühale Vaimule, kes kingib usku Jumalasse ning seda usku meis ka alal hoiab. Täname Eesti riigi iseseisvuse eest. Täname käesolevasse nädalasse jääva Tuhkapäeva eest ning peagi algava paastuaja eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu, et meil on armastav ja palveid kuulev Jumal.

 

Eestpalve aeg                                                                                                               

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 31:2-6

2 Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu iialgi häbisse! Oma õiglust mööda päästa mind! 3 Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast, ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks! 4 Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus, ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind. 5 Sa viid mu välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. 6 Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal.

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased

           

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:25-33

25 Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. 26 Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina,
sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa. 27 Nüüd on mu hing ehmunud. Ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema: Isa, päästa mind sellest tunnist? Kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. 28 Isa, kirgasta oma nime!” Siis tuli hääl taevast: „Ma olen kirgastanud ja kirgastan veel.” 29 Rahvahulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas;

aga teised ütlesid: „Ingel rääkis temaga.” 30 Jeesus kostis: „See hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. 31 Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. 32 Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.” 33 Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra.
Palume koguduse juhatuse, nõukogu, revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute ning iga koguduse liikme eest. Kõikide inimeste eest, kes on mõnesugustes haigustes või muudes kiusatustes ja kannatustes. Palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ja abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere ning juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Õnnistust palume koguduse muusika- ja lastetööle. Palume tarkust ja abi koguduse majandamisele. Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume abielus ja laulatatud inimestele, et Jumal kingiks armastust ja pühendumist. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse kõik koguduse eakad liikmed ja 80. klubi ning inimesed Nõmme sotsiaalmajas. Õnnistust palume sõpruskogudustele Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis ja Ameerikas.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal         

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 8:4-7 

4 Ja ütle neile: Nõnda ütleb Issand: Eks langenu taha üles tõusta? Eks eksinu taha pöörduda tagasi? 5 Mispärast jääb see rahvas, Jeruusalemm, igavesti eksinuks? Nad hoiavad pettusest kinni, nad tõrguvad pöördumast. 6 Ma olen tähele pannud ja kuulnud: nad ei räägi õigust. Keegi neist ei kahetse oma kurjust, et ta mõtleks: „Mis ma olen teinud!” Igaüks jookseb kiiresti oma teed nagu kihutav hobune lahingus. 7 Isegi toonekurg taeva all teab oma seatud aega, turteltuvi, pääsuke ja rästas peavad kinni oma tulemisajast, aga minu rahvas ei tunne Issanda Seadust.
Palume õnnistust kõikidele inimestele, kes elavad Eestis, meie presidendile, vabariigi valitsusele ja riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale, kõigile vaimulikele ning kristlastele erinevates kirikutes. Õnnistust palume Usuteaduse Instituudile, koolidele ja lasteaedade ning kõikidele kes seotud kasvatamise ja õpetamisega. Palume Jumala õnnistust paastuajale, mil meenutame Kristuse kannatusteed, et kinkida meile 40. paastupäeva jooksul aja meeleuuenduseks ning Kristuse lähedalolu ja õnnistuse kogemiseks. Palume õiglast rahu Ukrainasse, et me saaksime peagi hakata seda palju kannatanud riiki ühiselt ülesse ehitama.

 

Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

 Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetada on: Pauluse kiri efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume oma palveellu püsivust ja Jumala usaldamist. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Luba meil endil olla samuti nende hulgas, kes palves Sinuga kohtuvad ja kogu elu Sinu kätte usaldavad.