Palveleht 2. – 8. jaanuar 2022

Nädala teema: Issanda templis

 

Kiitus ja ülistus – selles palve osas kiidame ja ülistame Jumalat.

Palve ülistusosa aluseks võib võtta kohad Piiblist: Luuka evangeeliumist 2:41-52

41 Tema vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas. 42 Kui Jeesus oli saanud kaheteistkümneaastaseks, läksid nad üheskoos pühadeaja kombe järgi üles Jeruusalemma.
43 Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda. 44 Aga et nad arvasid tema olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest.
45 Ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma. 46 Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. 47 Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest.
48 Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles talle: „Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind südamevaluga otsinud.” 49 Ent tema ütles neile: „Miks te siis olete mind  otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt?” 50 Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. 51 Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. 52 Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.

 

Johannese evangeeliumist 1:14b

me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.

 

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Vaikses patutunnistuse palves võib toetuda: Psalmile 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname, et oleme Jumala suurest armust astunud uude aastasse. Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname oma pühakodade eest ning oleme tänulikud, et meil on võimalus neid kasutada palvekodadena nii jumalateenistusteks kui vaimulikeks talitusteks ning neis muul viisil inimesi teenida. Tänu, et Sa oled meidki teinud vaimulikeks kodadeks, kus Püha Vaim elab. Täname Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu toome oma kodukoguduse ja koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes koguduse juures nõu, jõu ja annetustega abiks on. Täname sõpruskoguduste eest! Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 84:2-5, 11-12

2 Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot! 3 Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. 4 Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal! 5 Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind alati. Sela.11 Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. 12 Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kirjast 3:1-6

1 Seepärast, pühad vennad, taevase kutsumise osalised, mõtelgem meie usutunnistuse apostli ja ülempreestri Jeesuse peale, 2 kes – nagu ka Mooses tema kojas – on olnud ustav oma Ametisseseadjale. 3 Sest tema vääris suuremat kirkust kui Mooses, nii nagu valmistajal on suurem au kui kojal. 4 Igal kojal on ju oma valmistaja, aga kes kõik on valmistanud, see on Jumal. 5 Mooses oli küll ustav kogu tema kojas otsekui sulane tunnistuseks kõigest, mida veel pidi räägitama, 6 Kristus on aga tema koja üle kui ustav Poeg. Ja tema koda oleme
meie, kui me vaid peame kinni julgusest ja lootusest, mille üle me kiitleme.
Palume Jumala hoidmist, õnnistust ja armastust ka uuel aastal igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogu liikmetele. Palume vaikseks jäämise hetki iseenda ja Issanda Jeesuse Kristusega ka uuel alanud aastal. Palume oma usuellu vaimulikku värskust ja Issanda lähedalolu kogemust. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume Issanda hoidmist, juhtimist ja õnnistust kogu meie kogudusele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Kuningate raamatust 8:20, 27-30

20 Issand on pidanud oma sõna, mis ta kõneles, ja mina olen tõusnud oma isa Taaveti asemele ja istun Iisraeli aujärjel, nõnda nagu Issand on kõnelnud, ja ma olen ehitanud koja Issanda, Iisraeli Jumala nimele. 27 Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. 28 Aga pöördu oma sulase palve ja ta anumise poole, Issand, mu Jumal, et sa kuuleksid kaebehüüdu ja palvet, mida su sulane täna palvetab sinu ees, 29 et su silmad oleksid lahti ööd ja päevad selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud: Seal peab olema minu nimi!, et sa kuuleksid palvet, mida su sulane palvetab selle paiga poole! 30 Kuule siis oma sulase ja oma Iisraeli rahva anumist, kuidas nad palvetavad selle paiga poole! Jah, kuule paigast, kus sa elad – taevast! Ja kui sa kuuled, siis anna andeks!    

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ja kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Ole, Issand, kõikidega, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun nii peresid kui üksikuid inimesi, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse, Misjonikeskuse, LNÜ, Kristliku Raudteelaste Ühingu jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a   

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus

 Palume usaldust ja Jumala peale palves lootuse asetamist ka uuel Issanda Aastal 2022.

Võime olla kindlad, et Tema armastab meid ja Tema tahe meie suhtes on alati hea.