Palveleht 2. – 8. juuni 2024 

Nädala teema: Kaduvad ja kadumatud aarded

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Piibli kirjakoht, millele palve ülistusosas võib toetuda: Psalm 49:6-10; 16-21

6Miks ma peaksin kartma kurjal ajal, 

kui mind ümbritsevad mu tagakiusajate pahateod,
7kes loodavad oma varanduse peale ja kiitlevad oma suurest rikkusest?
8Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda,
9sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata selleks,
10et keegi ei jääks elama lõppemata ega näekski hauda.

16Kuid Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Sela.
17Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab suureks!
18Sest oma surma ei võta ta midagi kaasa, tema au ei järgne talle.
19Kui tema ka kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus
ja teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu,
20lähed sa siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha valgust.
21Inimene toreduses, kui tal pole arusaamist, on loomade sarnane, kellele tehakse ots.

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Kolmainu Jumalat, et tohime Jeesuse Kristuse kaudu osa saada Jumala kadumatutest aaretest. Täname usu, lootusese ja armastuse eest. Tänu Jumala Sõna ja Sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse eest. Täname leerilaste eest. Tänu koguduse liikmete, töötegijate, nõukogu, juhatuse, revisjonikomisjoni, sinodi saadikute ja vaimulike eest. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Õpetussõnad 30:7-9

7Kaht asja ma palun sinult, ära neid mulle keela, enne kui ma suren: 8pettus ja valekõne hoia minust eemal, vaesust ega rikkust ära mulle anna, toida mind aga vajaliku leivaga, 9et ma küllastudes ei hakkaks salgama ega ütleks: “Kes on Issand?” või et ma vaeseks jäädes ei hakkaks varastama ega patustaks oma Jumala nime vastu.

 Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:16

16Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu Läkitaja.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist kõikidele koguduse liikmetele, töötegijatele, juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt Püha Vaimu, et mõistaksime oma elus vahet teha kaduvatel ja kadumatutel aaretel. Andku Jumal tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume, et kristlased jätkuvalt kasutaksid kallist palveandi. Aita palun, et meile elus osaks saavad haigused, kannatused või katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usaldust, et jääv kodu on taevas. Palvetame Põhja piiskopkonna piiskopi Ove Sanderi ja tema pere eest ning Nõmme Rahu koguduse õpetajaks valitud Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast Timoteosele  6:6-12

6Ent jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. 7Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia. 8Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. 9Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. 10Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. 11Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust! 12Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud,
kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Aidaku Issand meid ise kõiges end Tema hoolde usaldada. Palvetame Jumala Püha Vaimu piiskoppidele, kirikuvalitsuse liikmetele, kõikidele koguduste vaimulikele ja kaplanitele ning igale koguduse liikme. Palume Jumala õnnistustust ja hoidmist koolilõpetajatele. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi – kõik üliõpilased, õppejõud ja töötajad ning kõik tulevased üliõpilased. Jumala õnnistavatesse kätesse palume koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Kiriku Varahalduse, Misjonikeskuse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. Palvetame presidendi, valitsuse- ja riigikogu liikmete, Nõmme linnaosavanema ning kõigi inimeste eest, kes on seatud rahva teenistusse. Palume rahu pärast maailmas, eriti palume õiglast rahu Ukrainasse ja Pühale maale. Olgu Jumala abi, lootus ja tugi inimestega sõjakolletes, üleujutuste, maalihete, vm katastroofide keskel. Palume, et võiksime olla Jumala käteks ja jalgadeks siin maa peal ning edasi anda kaasinimestele Jumala armastust ja abi. Palume õnnistust Kirikupäeval ja Vaimulikule Laulupäevale, mis toimub 27.-30. juunil Viljandis ja Taize Euroopa noorte kokkutulekule 28. detsembrist -1. jaanuarini Tallinnas. 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 16:24-27

24Siis Jeesus ütles oma jüngritele: “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! 25Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes
iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. 26Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? 27Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.

Palume, et me palves otsiksime oma ellu Issanda tahet ning seda, kus ja mil viisil saaksime olla Jumala riigi laiendamises viljakad.