Palveleht 8. – 14. märts 2020

Nädala teema: Palve ja usk

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Kohad Piiblist, mida võib võtta kiituspalve aluseks: 2 Kuningate 20:1-7

1 Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas. Ja prohvet
Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale: „Nõnda ütleb
Issand: Sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks!”
2 Siis pööras Hiskija oma näo seina poole ja palus Issandat, üteldes:
3 „Oh Issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud
ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!”
Ja Hiskija nuttis kibedasti.
4 Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale
tuli Issanda sõna, kes ütles:
5 „Mine tagasi ja ütle Hiskijale, mu rahva vürstile: Nõnda ütleb
Issand, su isa Taaveti Jumal: Ma olen kuulnud su palvet, ma olen
näinud su silmavett. Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval
võid sa minna Issanda kotta.
6 Ma lisan su elupäevadele viisteist aastat ja ma päästan sinu ja
selle linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna iseenese
pärast ja oma sulase Taaveti pärast.”
7 Ja Jesaja ütles: „Võtke üks viigimarjakakk!” Ja nad võtsid ning
panid paise peale; ja ta sai terveks.

 

Pauluse kiri roomlastele 5:8

8Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

 

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet on: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes on jätnud meile palve ja palvetab ka ise meie eest ning kinnitab meie usku Jumalasse. Tänu, et võime kõigega tulla palves Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid ning teab, mida me tõeliselt vajame. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                             Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Koht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:1-10

1Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge.
2
Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse;
ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!
3
Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad;
häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad.
4
Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
5
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind;
sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva!
6
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
7Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi;

mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!
8
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.
9
Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
10
Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile,

kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeeliumist 9:17-29

17Keegi rahva hulgast vastas talle: “Õpetaja, ma tõin sinu
juurde oma poja, kellel on keeletu vaim,
18ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis
mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub.
Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud.”
19Aga tema vastas neile: “Oh uskmatu sugupõlv! Kui kaua ma pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta minu juurde!”
20Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas
vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades.
21Ja Jeesus küsis tema isalt: “Kui kaua see juba
temaga nõnda on?” Aga tema ütles: “Lapsest saadik,
22ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda
hukata. Aga kui sa midagi võid – tunne meile kaasa ja aita meid!”
23Aga Jeesus ütles talle: “Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub.”
24Otsekohe hüüdis lapse isa: “Ma usun, aita mind mu uskmatuses!”
25Aga kui Jeesus nägi, et rahvahulk kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu:

“Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse!”
26Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss
jäi otsekui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud.
27Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles, ja poiss tõusis püsti.

28Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta
jüngrid temalt omavahel olles: “Miks meie ei suutnud seda välja ajada?”
29Ja Jeesus ütles neile: “See tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega.”

Palume Jumala õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid viia meid alati Kristusele lähemale. Palume Jumalalt rõõmu ja jõudu kõikidele leskedele ning üksikutele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakonid Marek Alveuse ja Katri Aaslav-Tepandi ja nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest. Õnnistust palume leerilastele.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kiri korintlastele 10:12-13

12Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks!
13Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame, et meie rahva hulgas võiks olla enam neid, kes oma pattu tunnevad ja tunnistavad ning Kristuses armu vastu võtavad.  Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume rahu kõikidesse paikadesse ning kõikidesse rahututesse inimsüdametesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!