Palveleht. 20. – 26. august 2017

Nädala teema: Soosinguajad

Kiitus/ülistus

selles palveosas on aeg Jumala kiituseks.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 33:12

12 Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks.

2. Pauluse kirjast roomlastele 11:17-24

17 Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, 18 siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. 19 Sina ehk ütled nüüd: “Oksad on ära murtud, et mind asemele pookida.” 20 Õige küll! Nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, 21 sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki säästa! 22 Vaata siis Jumala heldust ja karmust: karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse, muidu raiutakse sindki maha. 23 Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. 24 Sest kui sina, loomu poolest metsõlipuu oks, oled sealt ära raiutud ja loomuvastaselt poogitud väärisõlipuu külge – kui palju enam neid, loomu poolest sinna kuuluvaid, poogitakse omaenese õlipuu külge!

Patutunnistus – vaikne palve

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Kirjakoht, millele võib palveks lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve

Aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänu jätkuva soosinguaja eest, mil Kristus ikka veel kutsub end järgima. Tänu Jumalale Tema Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu toome inimeste eest, kes on ustavalt palvetavad. Tänu avatud kirikute ning rohkete võimaluste eest Jumalariigi tööd teha. Tänu kodukoguduse- ja tema liikmete eest. Tänu Rahu kirikus tehtava remondi eest. Tänu olgu kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 4:23-30

23 Aga tema ütles neile: “Küllap te ütlete mulle selle vanasõna:
Arst, aita iseennast! Mida kõike oleme kuulnud Kapernaumas olevat
sündinud, seda tee ka siin, oma kodukohas!” 24 Ja Jeesus ütles: “Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas. 25 Tõepoolest, ma ütlen teile, palju lesknaisi oli Iisraelis Eelija päevil, mil taevas oli kolm aastat ja kuus kuud suletud, nii et suur nälg tuli üle kogu maa, 26 aga Eelijat ei läkitatud kellegi juurde nendest, vaid Sareptasse Siidonimaal ühe lesknaise juurde. 27 Ja palju pidalitõbiseid oli Iisraelis prohvet Eliisa ajal, ent keegi neist ei saanud puhtaks kui vaid süürlane Naaman.” 28 Seda kuuldes said kõik sünagoogis viibijad täis raevu 29 ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles mäerünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et teda ülepeakaela alla tõugata. 30 Jeesus läks aga nende keskelt läbi ja kõndis oma teed.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 81:9-17

9 “Kuule, mu rahvas, ma hoiatan sind! Iisrael, kui sa ometi kuulaksid mind! 10 Ärgu olgu su seas võõrast jumalat ja ära kummarda võõramaa jumala ette! 11 Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõin sind Egiptusemaalt; tee lahti oma suu, siis täidan ta! 12 Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält, Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda. 13 Siis ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid oma arvamiste järgi. 14 Oh et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel! 15 Ma alistaksin varsti nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu.” 16 Kes Issandat vihkavad, peaksid lömitama tema ees, ja nende saatus oleks igavene. 17 Aga teda ta toidaks nisutuumadega, ja meega kaljust ma söödaksin sind küllaga.

Palume Issanda armastust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita, et kasutaksime targasti meile Jumalalt antud aega ja ande. Palume kannatustes, katsumustes või haigustes Jumala usaldamist ning kindlat teadmist, et kõigile kes Teda armastavad, laseb ta kõik asjad heaks tulla. Ole palun ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse liikmed: Andra Indriksoni, Vaike Simmo, Meelis Pirni, Marek Alveuse ja Ulvar Kullerkupu ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume Jumala hoidmist kõikidele, kes peatselt asuvad kooliteele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 6:16-19

16 Nõnda ütles Issand: Seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga. Aga nemad ütlesid: “Seda me ei tee!” 17 Ma seadsin vahimehed teie üle: “Kuulake sarvehäält!” Aga nemad vastasid: “Me ei kuula!” 18 Seepärast kuulge, rahvad, ja mõista, kogudus, mis nendega juhtub! 19 Kuule, maa! Vaata, ma saadan õnnetuse sellele rahvale, nende mõtete vilja; sest nad ei pannud tähele mu sõnu ja põlgasid mu Seadust.

Palume, et Issand aitaks meil nii üksikinimestena kui rahvana targasti kasutada aega, mis meie kätte on usaldatud. Palvetame jätkuvalt Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist oleks enam. Issanda kartus on tarkuse algus – õnnistagu Issand ise õppimist ja õpetamist. Palvetame Jumala kätte meie kiriku, tema piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Jumala õnnistust ja hoidmist palume kõikidele kristlastele, kes asuvad sõjakolletes ning kellede elu on ohus. Olgu Issand andmas neile kaitset aga ka usku igavesse ellu.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast koloslastele 4:2

2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume oma palvesse püsivust ning Jumala kuulamist ja usaldamist.