Palveleht 20. – 26. august 2023  

Nädala teema: Enese läbikatsumine

Kiitus ja ülistus – aeg kiita Jumalat.  

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega.

Kirjakoht Piiblist, millele selles palveosas toetuda: 1 Peetruse kiri 5:5b

Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.

Patutunnistus – vaikne palve. 

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:6-11

6 Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. 7 Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud. 8 Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad sa mulle tarkust teada. 9 Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi! 10 Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-liikmed, mis sina oled puruks löönud! 11 Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname rahuaja eest Eestimaal. Kiidame Jumalat, et meil on veel armu aeg ning Kristuse kutsub meid jätkuvalt armust osa saama. Täname Tema hoolitsuse, juhatuse ja kaitse eest. Täname, et Kristus kinnitab meie usku Jumalasse ning Temas on meil igavese elu kindel lootus. Tänu, et võime kõigega oma palvetes tulla Jumala ette ning teada, et Tema on meie palvete kuulja ja aitaja. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Iiobi raamat 42:1-6

1 Siis Iiob vastas Issandale ja ütles: 2 „Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. 3 Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. 4 Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina seleta mulle!  5 Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud.  6 Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas.”
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.          

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 21:28-32

28 Aga mis teie arvate? Inimesel oli kaks poega ja ta astus esimese juurde, öeldes: „Poeg, mine täna tööle viinamäele!” 29 Kuid too kostis: „Ei taha!”, ent hiljem ta kahetses ja läks. 
30 Siis astus isa teise juurde, öeldes sedasama, ent too vastas: „Küll ma lähen, isand!”, kuid ei läinud. 31 Kumb neist tegi isa tahtmist?” Nad ütlesid: „Esimene.” Jeesus ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki! 32 Sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda, kuid tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et teda uskuda. 

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume tagasiteed koguduse osadusse kõigile neile koguduse liikmetele, kelle usk on jahtunud või side kogudusega katkenud. Palume, et Kristuse ülestõusmise tähendus ja jääva elu reaalsus jõuaks kõigi inimesteni, kes Kristust veel ei tunne. Palume tervist neile, kes tervist vajavad. Ole reisil olevate inimestega. Õnnista Jumala Sõna kuulutamist ja kuulmist. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Õnnistust palume koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ning tema perele ning aseesimehele Andra Indriksonile ning tema perele. Palvetame Jumala kätte kõik need, kes alustavad või peatselt jätkavad kooliteed. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ja Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri Roomlastele 7:14-25

14 Ma tean küll, et Seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. 15 Ma ei mõista ju, mida ma teen: sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. 16 Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et Seadus on hea. 17 Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab. 18 Ma tean ju, et minus – see tähendab minu loomuses – ei ole
head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. 19 Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. 20 Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee

seda enam mina, vaid patt, mis elab minus. 21 Niisiis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. 22 Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala Seaduse üle, 
23 oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. 24 Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? 25 Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! Niisiis, ma teenin mõistusega küll Jumala Seadust, kuid oma loomusega patu seadust. 
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Kristuse ristisurm ja ülestõusmine võiksid omada elumuutvat tähendust. Palvetame Issanda hoolele presidendi, vabariigi valitsuse ja riigikogu liikmed, Nõmme linnaosavanema ning kõik need, kes seatud inimeste teenistusse. Õnnistust ja armu palume peapiiskopile, piiskoppidele, Tallinna praostile, kõikidele preestritele ja diakonitele ning igale koguduse liikmele. Jumala õnnistust ja hoidmist palume kristlastele üle kogu maailma. Palvesse kanname sõjapõgenikud. Palume Ukraina sõjale lõppemist ning õiglast rahu. Palume halastust, rahu ja Jumala hoidmist meie maale ja rahvale. 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust oma palveellu ning palume igale palvetavale inimesele rõõmu, rahu ja usaldust. Täname, et võime usaldada end kõigega palves Jumala hoolde ning uskuda, et Tema peab hoolt meie eest.