Palveleht 20. – 26. detsember 2020

Nädala teema: Issand on lähedal

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib selles palveosas toetuda: Jesaja raamat 29:17-19

17 Eks ole ju veel ainult pisut aega, kuni Liibanon muutub viljapuuaiaks
ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks? 
18 
Sel päeval kuulevad kurdid kirja sõnu
ja pimedate silmad näevad pilkasest pimedusest. 
19 
Siis tunnevad alandlikud  aina rõõmu Issandas
ja kõige vaesemad inimesed hõiskavad Iisraeli Pühas. 

Pauluse kirjast roomlastele 15:8-13

8 Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks
Jumala tõe pärast – esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks -,
9 et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu on kirjutatud: „Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele.”
10 Ja taas ta ütleb: „Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!”
11 Ja taas: „Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!”
12 Ja Jesaja ütleb taas: „Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle;
tema peale panevad paganad lootuse!”
13 Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga
usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on:  Psalm 32:1

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu selle erilise aasta ja aja eest aga ka jätkuva armuaja eest. Täname, et oleme jõudnud advendi- ja jõuluaega. Kanname palves Jumala ette kõik koguduse liikmed, töötegijad ja vaimulikud. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad, oma oskuste, aja, annetega või majanduslikult toetavad. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                               Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 4:4-5

4Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
5Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 1:18-24

18Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema
Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda
kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
19Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda
avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
20Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle
unenäos Issanda ingel, kes ütles: “Joosep, Taaveti poeg, ära
karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps,

keda ta kannab, on Pühast Vaimust.
21Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus,
sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”
22Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu:
23“Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja,
ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega.

24Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel
oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde,

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes vanaduse, haiguse või muudel põhjustel jäävad sel jõuluajal jõulujumalateenistustest eemale. Olgu Issand Jõululapses neile väga ligi ning kinkigu usku, elu- ja vaimujõudu. Palume Jumala õnnistust kõikidele jõuluaja jumalateenistustele. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning kõikide juhatuse liikmete ning nende perede eest. Õnnistust, rõõmu ja tervist palume kõikidele koguduse töötegijatele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ja Ilumäel. Palume Jumala lähedalolu ja vaimulikku puudutust kõikidele neile, kel puudub Kristusega isiklik suhe.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 130:5-8

5 Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale.

6 Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.

7  Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus!

8 Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist ja usaldust oleks enam. Tõstame Jumala ette pered, andku Issand pere liikmetele armastust Jumala ja üksteise vastu, rõõmsat meelt ning rohkesti jõudu. Palume üksikute inimeste eest, et Issand oma lähedaloluga võiks neile eriti ligi olla. Palume inimeste eest, kes on mõnesuguses kitsikuses. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse liikmete, kõikide preestrite ja diakonite, koguduste juhatuste ja nõukogude ning koguduste liikmete eest. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ning kõik üldhariduskoolid ning lasteaiad ja lastehoiud. Õnnistust palume kiriku allasutustes töötavatele inimestele. Palume jõudu kõikidele eesliini töötajatele sel Covid-19 viiruse ajal ning olgu Issand kõikide haigete ja hirmul olijatega. Olgu Jumala rahu ja valgus eriliselt meie kõikidega sel rahutul ajal ning täitku Issanda Püha Vaim meid rahu, rõõmu ja lootusega.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume piiritut usaldust Jumala vastu.