Palveleht 20. – 26. märts 2022

Nädala teema: Jeesus – kurjuse võimu võitja

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame üksnes Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht Piiblist: Luuka evangeelium 11:14-23(24-26)

14 Ja kord ajas ta välja kurja vaimu; see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima, ja rahvahulgad panid seda imeks. 15 Aga mõned nende seast ütlesid: „Ta kihutab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Peltsebuli abil.” 16 Teised aga nõudsid kiusates tema käest tunnustähte taevast. 17 Jeesus aga, teades nende mõtteid, ütles neile: „Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse, ja koda langeb koja peale. 18 Aga kui saatangi on omavahelises riius lõhenenud, kuidas siis tema kuningriik saab püsida? Te ju ütlete, et mina ajavat kurje vaime välja Peltsebuli abil.
19 Aga kui mina ajan kurje vaime välja Peltsebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad. 20 Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. 21 Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus. 22 Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi. 23 Kes ei ole minuga, see on minu vastu, kes ei kogu minuga, see pillab.

24 Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda. Siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja läksin.”25 Ja tulles leiab ta selle pühitud ja ehitud olevat. 26 Siis ta läheb ja võtab kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama, ja selle inimese viimane lugu läheb halvemaks kui esimene.”

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:11-20

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur! 12Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. 13Selle hing viibib heas põlves ja ta sugu pärib maa. 14Issanda osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta annab neile teada oma lepingu. 15Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja. 16Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets! 17Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest! 18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud! 19Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad!
20Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristuse eest, kes on kurjuse võimu võitja. Täname Püha Vaimu abi eest, kes teeb meis oma head tööd ning viib selle lõpuni, isegi kui välised olud jäävad muutumatuks. Tänu rahu ja lootuse eest, mida vaid Jumal saab meile anda. Tänu koguduse liikmete, koguduse kaasööliste ja vaimulike eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 3:1-5

1 Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas Issanda ingli ees, ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas. 2 Ja Issanda ingel ütles saatanale: „Issand sõidelgu sind, saatan! Jah, Issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind! Eks see ole tulest tõmmatud tukk?” 3 Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees. 4 Siis ingel kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees, nõnda: „Võtke tal määrdunud riided seljast ära!” Ja ingel ütles temale: „Vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega!”  5 Ja ta ütles: „Pange temale puhas mähis pähe!” Ja temale pandi puhas mähis pähe ja riided selga. Ja Issanda ingel seisis juures.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 5:1-11

1 Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, 2 ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. 3 Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele. 4 Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. 5 Seda teadke kindlasti, et ühelgi hoorajal ega kõlvatul ega ahnitsejal – tähendab ebajumalateenreil – ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis. 6 Ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale! 7 Ärge siis saage nende kaaslasteks! 8 Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed –  9 valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões -,  10 uurige, mis on Issandale meelepärane, 11 ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume reisil olevaid inimesed Issanda kätte. Palume tröösti leinajatele. Palume, et Issand kinnitaks ja oleks lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning meie koguduse diakoni Marek Alveuse ning tema pere eest. Palvekätele kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere. Palume õnnistust piiblitundidele ja kevadisele leerikursusele. Palvetame sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 9:62

“Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!”

Palvesse kanname sõja Ukrainas ning palume sõja lõppemise ja rahu eest! Kõikide eest, kes selle sõja tõttu kannatavad. Palume tröösti leinajatele ning jõudu ja lootust  sõjapõgenikele. Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse Eesti presidendi, peaministri, riigikogu ning kõik, kes rahva teenistuses. Palume neile armastust, tarkust ja häid otsuseid. Kanname palvesse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Usuteaduse Instituudi, Perekeskuse, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt..

 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumala õnnistust kõikidele palvetajatele, rohket usku ja püsivust.