Palveleht, 20.-26. november 2016

Nädala teema: Kristus – taeva ja maa Issand

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Taanieli raamat 7:9-10, 13-14
9 Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja Elatanu võttis istet.
Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill.
Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks oli põlev tuli.
10 Tulejõgi voolas ja läks välja ta juurest. Tuhat korda tuhat teenisid teda,
kümme tuhat korda kümme tuhat seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati.
13 Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ja ta saabus Elatanu juurde ning viidi tema ette.
14 Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik; ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled
teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku.

Matteuse evangeelium 25:31-46
31 Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid
temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile
32 ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad
üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.
33 Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele.
34 Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!
35 Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu,
36 ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te
tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.”
37 Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind
näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind?
38 Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind?
39 Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?”
40 Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
41 Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!
42 Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua,
43 ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.”
44 Siis vastavad ka need: „Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?”
45 Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.”
46 Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.”

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 32:1
Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.
Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j
Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname Issanda, meie Lunastaja eest, kes on kõikide aegade valitseja. Täname rahu ja lootuse eest, mida Tema ainsana annab, ka siis, kui välised olud jäävad muutumatuks. Kanname tänus Jumala ette kõik koguduse liikmed. Tänu ustavate palvetajate eest. Täname Toivo Treibluti eest, kellel täitus 19.11. diakoniordinatsioonist 10 aastat. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu leerirühma eest. Tänu kogu kirikuaasta eest. Tänu toome Issandale Jeesusele Kristusele kõige eest.
Eestpalve aeg
Pereliikmed ja lähedased
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast korintlastele 5:10
10 sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Koguduse õpetaja, töötegijad ja koguduse liikmed
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast tessalooniklastele 1:3-10
3 Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igaühel on üksteise vastu, rohkeneb,
4 nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie vastupidavusest ja
ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute
5 Jumala õiglase kohtu märgiks selle kohta, et teid on
arvatud Jumala riigi vääriliseks, mille pärast te ka kannatate.
6 See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajaile tasutakse viletsusega
7 ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui
Issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega
8 leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat
ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile.
9 Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest,
10 kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja imetletud kõigi usklike seas; sest teie juures on meie tunnistust peetud usutavaks.
Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume usku Issanda tõotuste täitumisse ja Tema igavese kuningriigi avalikuks saamisele. Palume Jumalalt tervist, paranemist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume neile, kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ning Usuteaduse Instituudi üliõpilased meie kogudusest – Marek Alveuse, Ulvar Kullerkupu ja Volli Nugise. Palvetame sõpruskoguduste eest.

Kirik, maa ja rahvas
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 143:1-10
Issand, kuule mu palvet, pane tähele mu anumist! Oma ustavuses vasta mulle, oma õiguses!
2 Ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palge ees!
3 Sest vaenlane jälitab mu hinge, ta rõhub maha mu elu,
ta paneb mind istuma pimedusse nagu need, kes on ammugi surnud.
4 Mu vaim nõrkeb mu sees ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus.
5 Ma meenutan muistseid päevi, ma mõtisklen kõigist su tegudest,
ma mõlgutan meeles su kätetöid.
6 Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu janunev maa. Sela.
7 Vasta mulle peatselt, Issand! Mu vaim on lõppemas! Ära pane oma palet mu eest varjule,
et ma ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda!
8 Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale!
Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge!
9 Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; sinu kaitse alla ma kipun!
10 Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal!
Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume, et Jumala Püha Vaim hoiaks meid usus virgena. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste ja koguduste liikmete eest. Kinkigu Issand ise jõudu ja rohkesti rõõmu kõigile, kes kirikus töötavad ja/või kiriku käekäigu eest palvetavad.

Palvetajad Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri efeslastele 6:18
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palvetame ustavate eestpalvetajate eest. Palume, et meilgi jätkuks palvetades püsivust ja Jumala Püha Vaim oleks alati meie palveid juhtimas ning meie palved oleksid täidetud tänust.