Palveleht 20. – 26. veebruar 2022

Nädala teema – Jumala sõna külv

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas üksnes Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Ülistuspalves võib toetuda järgmistele Piibli kirjakohtadele: Jesaja 55:6-11

6 Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal! 7 Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole, siis halastab tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks. 8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. 9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. 10  Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, 11 nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.

 

Luuka evangeelium 8:4-15                                                                  

4 Aga kui rahvahulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga: 5 „Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes
osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle. 6 Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust. 7 Ja osa kukkus ohakate keskele, ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. 8 Ja osa kukkus heasse mulda, ja kui see tärkas, kandis see sajakordselt vilja.” Seejärel ta hüüdis: „Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!” 9 Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab. 10 Jeesus ütles: „Teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. 11 See tähendamissõna aga tähendab: seeme on Jumala sõna.
12 Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks.13 Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt, üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära.14 Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. 15 Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad.

 

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 32:1

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal; Täname, et Jumal külvab jätkuvalt meie südametesse oma sõnaseemet. Täname oma armsa koguduse eest, iga koguduse liikme, töötegija  ja vaimuliku eest! Tänu kõikide eest, kes kogudust ja selle vajadusi palvekätel kannavad ning jõu ja nõuga toetavad. Tänu meie sõpruskoguduste eest. Toome tänu Eesti iseseisvuse eest!  Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg                                                                                                              

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Kirjast heebrealastele 3:15

„Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest                           Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 44:2-5
2 Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud: suure teo oled sa teinud nende päevil, muistsel ajal. 3 Sina ajasid paganarahvad ära oma käega, aga nemad sa istutasid asemele; sa purustasid rahvaste hõimud ja kihutasid nad minema. 4 Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars ja sinu palge valgus, sest sul oli neist hea meel. 5 Sina, mu Jumal ja mu kuningas, käsuta võit Jaakobile!

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole väga ligi surijatele, tõsta ja hoia silme ees igavene kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame pühapäevakooli õpetajate, laste ja perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Apostlite teaod 16:9-15 

9 Ja Paulus nägi öösel nägemuse: üks makedoonia mees seisis ja palus teda: „Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid!”10 Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. 11 Siis me purjetasime Troasest välja ja tulime otseteed Samotraakesse, järgmisel päeval aga Neapolisse 12 ja sealt Filippisse, mis on tähtsaim linn tolles Makedoonia osas, Rooma koloonia. Selles linnas me viibisime mõned päevad. 13 Ja hingamispäeval me läksime linnaväravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokkutulnud naistega. 14 Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. 15 Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palus ta meid: „Tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav Issandale!” Ja ta käis meile peale.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume Jumala õnnistavatesse kätesse meie Eestimaa ja palume, et vabadus ja omariiklus meie kodumaal jääda kestma. Tõstame Jumala ette need, kes Kristust ja Tema armastust veel ei tunne. Palume, et Jumala sõnaseeme saaks meie kõikide südametesse rikkalikult külvatud ning me kannaksime Püha Vaimu läbi head vilja igaveseks eluks. Palvetame Kiriku piiskoppide, kirikuvalitsuse, kiriku allasutuste, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest ning ristiinimeste eest laias maailmas. Palume Jumala õnnistust Diakooniahaiglale, Usuteaduse instituudile, Laste ja Noorsootöö Ühendusele, Kristlike Raudteelaste Ühendusele, Konsistooriumile jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17

17palvetage lakkamatult.           

Palume Jumalalt ustavust oma palveellu ja õnnistust palvetavatele inimestele ning neile, kelle eest palvetatakse.