Palveleht 21.- 27. aprill 2021

Nädala teema: Kannatuse pühapäev

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas võib toetuda: Matteuse evangeelium 20:28

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast

teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest.

 

Markuse evangeelium 12:1-12

1 Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima: „Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile.

2 Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast.

3 Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega.

4 Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad lõid pähe ja teotasid teda.

5 Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid, ja paljusid teisi; mõnda nad peksid, mõne aga tapsid.

6 Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja, mõeldes: „Ehk nad häbenevad mu poega!?”

7 Need rentnikud aga rääkisid omavahel: „Tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära, ja pärand saab meile!”

8 Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja.

9 Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte.

10 Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks –

seesama on saanud nurgakiviks!?

11 See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis.”

12 Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, ent kartsid rahvahulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Ja nad läksid ära, jättes ta sinnapaika.

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 25:11

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Kristuse kannatus ja ristisurm on avanud meile usu kaudu pääsu igavesse ellu. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu, et tohime ka sel viiruse perioodil osa saada Jumala Sõnast ja Pühadest Sakramentidest. Täname sõprade eest meie sõpruskogudustes. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 43:1-5

1 Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu!

Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest!

2Sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Mispärast sa tõukasid mu ära?
Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all?
3
Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse,
4
et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm,

ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal!
5
Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees?
Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kirjast 2:4-10

4 Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on

tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline,

5 laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu.

6 Seepärast seisabki Pühakirjas: „Ennäe, ma panen Siionisse kivi,

valitud, hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse.”

7 Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga „kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks,

ning just see on saanud nurgakiviks”,

8 ning „komistuskiviks” ja „pahanduskaljuks”. Uskmatud komistavad,

sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud.

9 Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse –

10 teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas,

teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume õnnistust ja jõudu neile, kes kannatavad. Aita, et kannatuste ja katsumuste keskel võiks Kristuse vägi olla kogetav ja ligi. Palume tröösti leinajatele. Ole kõigiga, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname koguduse aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Õnnistust palume Nõmme Rahu koguduse kirikuteenijale Perbe Kuudrele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 29:13-16

13 Ja Issand ütleb: Kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel

ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk,

14 siis vaata, ma teen sellele rahvale veel imet – imelikul ja kummalisel viisil:

tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse.

15 Häda neile, kes oma nõu Issanda eest sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas ja kes ütlevad: „Kes meid näeb? Kes meid tunneb?”

16 Oh teie põikpäisust! Kas peetakse savi võrdseks potissepaga, kas ütleb töö oma tegijale:

„Tema ei ole mind teinud!” või ütleb kuju oma voolijale: „Tema ei oska midagi!”?

Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume, et Issand annaks veel armuaega. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme. Haigetele ja kannatajatele palume Jumala armu ja abi. Palvesse tõstame kõik küüditamiste ohvrid ja nende lähedased.

 

Palvetame palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks

valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumala õnnistust kõikidele palvetajatele ning Jumala ligiolu kõigile, kelle eest palvetatakse. Eriti palume aga nende eest, kellel pole eestpalvetajaid. Olgu Kristuse ja Jumalaema palved nendega ja meie kõikidega.