Palveleht 21. – 27. aprill 2024

Nädala teema: Jumala rahva koduigatsus

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Salmid Piiblist, mille võib võtta ülistuse aluseks: Psalm 66:1-9

Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa! 2 Ülistage mängides tema nime au, andke temale au ja kiitust! 3 Öelge Jumalale: Kui kardetavad on sinu teod! Su suure väe pärast teesklevad su vaenlased su ees, 4 kõik ilmamaa kummardab sind ja mängib sulle kiitust, ta mängib kiitust su nimele. Sela.Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. 6 Tema muudab mere kuivaks maaks; jalgsi minnakse läbi jõe; rõõmutsegem siis temast! 7 Tema valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle; kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks! Sela. Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus! 9 Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda. 

Johannese evangeelium 14:1-7

1Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! 2Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? 3Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. 4Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.” 5Toomas ütles talle: “Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?” 6Jeesus ütles talle: “Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. 7Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud.”

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!  

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./ 

Ka selles palveosas oleks hea kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu pühapäevaste jumalateenistuste ülekannete eest Pereraadios. Tänu meie koguduse juhatuse, nõukogu, iga liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Tänu kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ning nõu ja jõuga abiks on. Aitäh õdede ja vendade eest meie sõpruskogudustes. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 30:19-20

19Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada, 20armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille Issand on vandega tõotanud anda su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile. 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast korintlastele 5:17

17Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palvesse kanname meie koguduses olevad pered, et neisse jätkuks armastust, austust ja jõudu ning rohkesti Jumala usaldust. Palume, et Issand ise kinnitaks meie usku Kristusesse, kes on tee igavesse ellu. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja piiskop Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. Aita, Issand, igal koguduse liikmel olla Kristuse rõõmusõnumi edasi kandjaks ja andjaks. Palume õnnistust koguduse uue õpetaja valimistele 5. mail 2024.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 11:2,13-19

2 Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. 13 Need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. 14 Kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad. 15 Kui nende meeles oleks olnud maa, kust nad olid välja läinud, küllap neil oleks olnud aega pöörduda tagasi. 16 Ent nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna. 17 Usus viis Aabraham, kui teda proovile pandi, ohvriks Iisaki; tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu; 18 tema, kellele oli öeldud: „Sinu sugu loetakse Iisakist.” 19 Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada, seepärast ta saigi tema tagasi ettetähenduseks. 
Palvtame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala õnnistust, tervist ja juhtimist peapiiskop Urmasele. Palume Jumala erilist õnnistust ja lähedalolu piiskop electus Ovele, piiskop electus Antile ja piiskop electus Markole ja nende piiskopiordinatisoonile Tallinna Toomkirikus 23. aprillil kell 12.00. Õnnistust palume kirikuvalitsuse liikmetele, Tallinna praostile, kõigi koguduste ja kaplanaatide vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palvetame inimeste eest, kes on haiged, masenduses, töö kaotanud või tunnevad end jõuetute või üksildastena. Kinkigu Issand tervist, hingerahu, lootust, jõudu ning elutahet ülalt ja hoidku Tema meie kõigi silme ees alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Diakooniatalituse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. kiriku asutused. Palume õnnistust kristlaste omavahelisele osadusele ja koostööle! Palume õiglast rahu Ukrainasse ja Pühale maale. Jumala õnnistust palume Euroopa Vaimulike Juhendajate kokkutulekule 24.-29.04.2024 Rootsis, Bergetis.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, andku Issand püsivat palvemeelt ja rohkelt tänu!