Palveleht 21. – 27. juuli 2019

Nädala teema: Issanda teenistuses

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 145:3-7

3Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema suurus on uurimatu!
4
Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid, ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust.
5
Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada.
6
Sinu kardetavast jõust räägitagu ja ma jutustan sinu suurtest töödest.
7
Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu!

 

Pauluse kirjast efeslastele 2:19

19 Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid
pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse palveosa võib lõpetada lugedes Psalmist 32:1-2

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.
2 Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu Jumalale armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Kristus kutsub jätkuvalt inimesi oma teenistusse ning tänu Jumalale, et on neid kes selle kutse vastu võtavad. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse eest. Tänu jumalateenistuste ja kiriklike talituste eest ning pühapäevaste jumalateenistuste raadioülekannete eest pereraadios. Täname, et meil on Jumal kes kuuleb meie palveid ning aitab meid omal ajal.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 1:1-7

1 Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel,
välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi,
2 mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud
3 oma Pojast – kes liha poolest on sündinud Taaveti soost,
4 ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist
ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes – Jeesusest Kristusest, meie Issandast,
5 kelle käest ma olen saanud armu ja apostliameti, et äratada
kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas,
6 kelle seas teiegi olete Jeesuse Kristuse kutsutud –
7 kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile, kutsutud pühadele:

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele palves toetuda on: Luuka evangeelium 5:1-11

1 Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas

tema juurde tungles Jumala sõna kuulama,
2 et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid

neist välja läinud ja loputasid võrke.
3 Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke
maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist.
4 Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua
sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!”
5 Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud
ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.”
6 Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid.
7 Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid, ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas.
8 Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles: „Mine minu juurest ära, Issand, sest ma olen patune mees!”
9 Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga,

kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud.
10 Nõndasamuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega,
kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: „Ära karda!
Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!”
11 Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Jumal ise meil kuulda Tema kutset ning tulla ja jääda Issanda teenistusse. Palume Jumalalt õnnistust, et suudaksime toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume tervist kõigile kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused võiksid tulla meile imeliselt kasuks ning tuua meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil või puhkusel olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema lähedaste eest. Eestpalvesse tõstame meie koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Õnnista palun kõiki Nõmme Rahu koguduse töötegijaid ning palume neile kõigile kosutust ja uue jõu kogumist suvekuudesse. Palvetame õdede ja vendade eest Kristuses meie sõpruskogudustes Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Moosese raamat 12:1-4

1 Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast
maale, mille ma sulle näitan!
2 Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks,
et sa oleksid õnnistuseks!
3 Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle,
kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!”
4 Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lott läks koos temaga; Aabram oli seitsekümmend viis aastat vana, kui ta Haaranist lahkus.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume Jumala õnnistust presidendile, valitsusele, riigikogu liikmetele ning kõigile kes seatud rahva teenistusse. Palume, et Issand õnnistaks igat ausat tööd ja töötegijat. Palvesse kanname inimesed haiglates, hooldekodudes ja need kes mingil põhjusel on sunnitud olema voodis või tubased. Andku Issand jõudu ja lootust ning hoolivaid inimesi toeks ja abiks.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume õnnistust igale palvetajale, palvemeelt ja tänu andmist Jumalale!