Palveleht. 21.-27. juuni 2015

Nädala teema: Kadunud ja jälle leitud

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 32:1-2,5-8

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.
2 Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust.
5 Oma patu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni;
ma ütlesin: „Ma tunnistan Issandale oma üleastumised.”

Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Sela.
6 Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav;
tõepoolest, suurte vete tulv ei ulatu nende ligi.
7 Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest;
sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega. Sela.
8 Sina ütled: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia,
ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.”

Matteuse evangeelium 9:9-13

9 Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja Matteus tõusis ning järgnes talle.
10 Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega.
11 Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele: „Miks
teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?”
12 Aga seda kuuldes vastas Jeesus: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged.
13 Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid
halastust! Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!”
Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

/Pärast vaikset palvet võib lugeda/: 1. Johannese kirjast 1:7

7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest Eestimaal. Täname, et meil on Jumal, kes soovib, et kõik inimesed jõuaksid tõe tundmisele ja päriksid igavese elu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname kodukoguduse ja iga koguduse liikme eest. Täname meie sõpruskogudustes tehtavate eestpalvete eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 19:10

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 2:1-10

1 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes,
2 milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegevsõnakuulmatute laste seas;  3 kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. 4 Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud,
5 kuigi me olime surnud üleastumistes – armu läbi te olete päästetud! -, 6 ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, 7 et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. 8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,  9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. 10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.
Palvetame Jumala hoidvatesse ja õnnistavatesse kätesse iga koguduse liikme, töötegija, koguduse juhatuse ning nõukogu. Palume Jumalalt õnnistust, et meil oleks, millega toetada kaasinimest kui kogudust. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et haigused, kannatused ja katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Hoia palun inimesi, kes on reisil. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usku, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palume õnnistust koguduse juhatuse esimehele Andra Indriksonile ja  aseesimehele Meelis Pirnile ning nende peredele. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvesse tõstame koguduse organist – koorijuhi Imbi Laasi ja tema pere. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea raamat 14:2-9

2 Pöördu, Iisrael, Issanda, oma Jumala juurde,

sest sa oled komistanud omaenese süü läbi!
3 Võtke enestega kaasa sõnad ja pöörduge Issanda poole, öelge temale:
„Anna andeks kõik süü, võta meid armulikult vastu, me toome oma huulte vilja!
4 Assur ei päästa meid, me ei taha sõita hobuste seljas ja me ei ütle enam oma kätetööle: „Meie jumal!”, sest sinu juures leiab ka vaeslaps halastust.”
5 Mina parandan nende taganemise, ma armastan neid oma heast tahtest,
mu viha pöördub nendelt ära.
6 Ma olen Iisraelile nagu kaste: tema õitseb nagu lilleke ja juurdub otsekui Liibanon.
7 Tema võsud levivad, tal on otse õlipuu kaunidus ja Liibanoni lõhn.
8 Nad pöörduvad tagasi, elavad minu varju all, kasvatavad vilja
ja õitsevad nagu viinapuu. Ta on kuulus nagu Liibanoni vein.
9 Efraim, mis on sul veel tegemist ebajumalatega? Mina võtan kuulda ja juhin teda.
Mina olen nagu haljendav küpress: minult tuleb sinu vili.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jaanilaupäevaks inimestele kainet ja mõistlikku meelt. Palume, et inimesed, kes Kristust veel ei tunne laseksid ennast Temal leida ning tuleksid koguduse osadusse. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname kõik organistid ja kirikumuusikud ning palume õnnistust kirikumuusikute koolitusele – õppijatele ja õpetajatele. Palume armu inimestele sõjakolletes. Palume nende eest, kes peavad oma eluga riskides võtma ette põgeniku tee. Kingi tarkust neid inimesi mõista ja aidata. Eelkõige aga palume rahu maailma rahututesse paikadesse ning poliitikutele tarkust sõjakoldeid rahumeelselt lahendada.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 65:24

24Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud.

Palvesoov: Issand, aita meid Sind kõiges usaldada.