Palveleht 21.– 27. mai 2017

Nädala teema: Südame kõne Jumalaga

Kiitus/ülistus – see on palveaeg Jumala kiituseks ja ülistuseks.
Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 40:2; 4-6
2 Ma ootasin Issandat suure ootusega;
ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist
4 Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale.
Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale.
5 Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale
ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole.
6 Palju oled sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema,
siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.

Psalm 66:20
20 Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
ega ole mult ära võtnud oma heldust!

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on:
Psalm 25 salm 11
11 Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

Kirjakoht, mille võib palveks lugeda pärast vaikset palvet on:
1. Johannese kirjast 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada palves Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et meil on palveid kuulev Jumal ning Kristus ise palvetab meie eest. Täname kodukoguduse, Nõmme Rahu koguduse eest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu olgu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 6:5-13
5 Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu
silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides
ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti,
ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
6 Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja
lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa,
kes näeb varjatutki, tasub sulle!
7 Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad
arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.
8 Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida
teile vaja läheb, enne kui te teda palute!
9 Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!
10 Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!
11 Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
12 Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
13 Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!
[Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:
Pauluse kirjast roomlastele 8:24-28
24 Sest me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine
ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb?
25 Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult.
26 Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele:
me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab,
kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega.
27 Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala
tahtmise järgi palub ta pühade eest.
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal
kõik tulla heaks – neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.
Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand aita meid, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume, et kristlased kasutaksid rohkesti neile antud kallist palveandi. Aita ka, et kannatused ja katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku ja usaldust Kristuse peale ning teadmist, et igavene kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest ning aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ning meie kogudusest Usuteaduse Instituudis õppivad: Volli Nugise, Marek Alveuse ja Ulvar Kullerkupu. Kinkigu Issand armastele vendadele ja nende peredele tervist, jõudu ja rohkesti rõõmu. Õnnistust ja jõudu palume organist-koorijuhile Imbi Laasile ning koguduse ja ka praostkonna muusikatööle. Palume õnnistust laulupäevale, mis toimub 4. juunil Nõmmel. Õnnistust palume töödele, mis seotud Nõmme Rahu kiriku remondiga. Palvetame Jumala kätte koguduse endise õpetaja Voldemar Ilja pere; palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Taanieli raamat 9:18b-19
18 sest me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast,
vaid sinu suure halastuse pärast!
19 Issand, kuule, Issand, anna andeks, Issand, pane tähele ja
tee see teoks iseenese pärast; mu Jumal, ära viivita! Sest su
linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi.”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame, et meie rahva hulgas võiksid kristlased olla tõeliseks soolaks ja valguseks. Palvetame, et rohkem oleks neid, kes ennast kõiges Kristuse hoolde usaldavad. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume head kordaminekut 26.-27. mail toimuvale Kirikukongressile Tartus.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:
Pauluse kirjast efeslastele 6:18a
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus
Palume Issandalt palveandi!