Palveleht 21.- 27. veebruar 2016

Nädala teema: Palve ja usk

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 25:1-10
1 Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge.
2 Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse;
ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!
3 Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad;
häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad.
4 Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind;
sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva!
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
7 Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi;
mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.
9 Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
10 Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.

Matteuse evangeelium 15:21-28
21 Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele.
22 Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.”
23 Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda: „Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga!”
24 Tema vastas: „Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli
soo kadunud lammaste juurde.”
25 Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles: „Issand, aita mind!”
26 Jeesus vastas: „Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele.”
27 Ent tema ütles: „Ei ole küll, Issand, ometi söövad
koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad.”
28 Siis Jeesus vastas talle: „Oh naine, sinu usk on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!” Ja ta tütar paranes selsamal tunnil.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Kirjakoht, millele võib palveks lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes on jätnud meile palve ja palvetab meie eest ning kinnitab meie usku Jumalasse. Tänu, et võime kõigega tulla palves Jumala ette ning teada, et Tema on meiega ning kuuleb meie palveid ning teab, mida me tõeliselt vajame. Täname iseseisva Eesti Vabariigi eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri roomlastele 5:8
8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Ajaraamat 20:1-9
1 Aga pärast seda tulid moabid ja ammonlased, ja nendega
koos oli meunlasi, Joosafati vastu sõdima.
2 Siis tuldi ja teatati Joosafatile: „Sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd Aramist. Vaata, nad on Haseson-Taamaris, see on Een-Gedis!”
3 Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge Issandat
otsima; ta kuulutas välja paastu kogu Juudas.
4 Ja Juuda kogunes Issandalt abi otsima, ka kõigist Juuda
linnadest tuldi Issandat otsima.
5 Ja Joosafat seisis Juuda ja Jeruusalemma koguduses Issanda kojas uue õue ees
6 ning ütles: „Issand, meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on ju jõud ja vägi, ja ükski ei suuda sulle vastu panna.
7 Eks ole sina, meie Jumal, ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja andnud maa igaveseks ajaks oma sõbra Aabrahami soole?
8 Nemad on seal elanud ja on seal ehitanud sinule, su nimele pühamu, öeldes:
9 Kui meid tabab õnnetus, mõõk, kohus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette ja sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses, et sa meid kuuleksid ja aitaksid.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand aita, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid viia meid alati Kristuse juurde, Temalt abi otsima. Palume Jumalalt rõõmu ja jõudu kõikidele leskedele ning üksikutele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kiri tessalooniklastele 4:21-28
1 Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida – nõnda te ju elategi -, et te selles veelgi enam edeneksite.
2 Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandas Jeesuses andnud.
3 Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest,
4 et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus,
5 mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast,
6 et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud.
7 Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele.
8 Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on
hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma Püha Vaimu teisse annab.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Eestpalvesse kanname presidendi, valitsuse liikmed, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, keda seatud inimeste teenistusse. Palvetame, et meie rahva hulgas võiks olla enam neid, kes oma pattu tunnevad ja tunnistavad ning Kristuse armu vastu võtavad. Palvetame Jumala kätte piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname orvud Sambias ning rahaliste annetuste kogumise Nõmme Rahu koguduses paastuajal, et veidigi omapoolsete annetustega Sambia orbude olukorda leevendada. Palume rahu kõikidesse pinge-ja sõjakolletesse.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2
2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!