Palveleht 21.- 27. veebruar 2021

Nädala teema: Jeesus – kiusatuste võitja

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

 

Koht/kohad Piiblist, millele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 91:1-4, 11-12, 15

1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
2 see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik
ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!”
3 Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest.
4 Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju;
tema tõde on kilp ja kaitsevall.

11 Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.
12 Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.

15 Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses,
ma vabastan tema ning teen ta auliseks.

 

  1. Johannese kiri 3:8b

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.

Patutunnistus – vaikne patutunnistuse palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname iseseisva Eesti Vabariigi eest, tema 103-ndal sünnipäeval. Täname Kristuse eest, kes on kiusatuste võitja. Täname, et Kristus on alati meiega ning annab armu ja abi meie kiusatuste või katsumuste aegadel. Täname alanud paastuaja eest. Täname koguduseliikmete, koguduse töötegijate ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                               

 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 1:12-13

12 Ja kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe
13 ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta
oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda.

Palvetame Jumala hoolele iseenda, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Kirjast heebrealastele 2:9, 17-18

9 Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast.
17 Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks.
18 Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.
Palume Jumala armu ja juhtimise alla kõik koguduse liikmed, koguduse juhatuse, nõukogu, revisjonikomisjoni liikmed ja sinodi saadikud. Palume koguduse liikmete eest, kes on mõnesugustes haigustes või muudes kiusatustes ja kannatustes; palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi koos perega ning diakon Marek Alveuse ja tema pere. Kannatlikku meelt ja Jumala õnnistust palume sel viiruse ajal koguduse muusika-, laste- ja hingehoiu jt valdkondadele meie koguduses ning inimestele, kes nendega valdkondadega seotud. Palume tarkust ja abi kirikuhoonete ja pastoraatide majandamisele. Palume, et Issand ise saadaks ustavaid  töötegijaid ning avaks inimeste südameid Tema Sõna vastu võtta. Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume abielus ja laulatatud inimestele, et Jumal kingiks abiellu armastust, ustavust ja kannatlikkust. Palume Jumala abi ja palju armastust üksikvanematele, kasuvanematele või vanavanematele, kes kasvatavad oma lapselapsi. Palume Issanda ligiolu lastekodudes või asendusperedes olevatele lastele ja nende kasvatajatele. Jumala õnnistust palume kasuperedele. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse koguduse noored ja lapsed ning nende pered. Palume Jumala õnnistust meie sõpruskogudustele kodusel Ilumäel ning Soomes, Rootsis, Lätis ja Ameerikas.

 

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal        

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Jesaja raamat 1:16-20

16 Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest,
lakake paha tegemast!
17 Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut,
mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju!
18 Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb Issand.
Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks;
kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks.
19 Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja.
20 Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Issanda suu on kõnelnud.

Palvetame inimeste eest, kes Kristust veel ei tunne. Palume Eestis elavatele inimestele tänumeelt ning lootust Jumalale. Palume õnnistust presidendile, vabariigi valitsuse ja riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ja kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Palume Issanda kätte meie oma iseseisva riigi – Eesti Vabariigi ning kõik eestlased kodumaal ja väljaspool Eestit.  Õnnistust palume piiskoppidele, preestritele ning diakonitele ning koguduste töötegijatele ja liikmetele. Palume Jumala armu ja halastust ning rahu kõikidesse sõjakolletesse ning rahumeelseid lahendusi. Õnnistust palume Usuteaduse Instituudi tööle ja teenimisele, piiblikoolidele, Misjonikeskusele, EELK perekeskusele, Laste-ja Noorsootöö Ühendusele, ajalehele Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingule, riigi- ja kirikukoolidele, lasteaedadele ja lastehoidudele jpt.

Jõudu ja tervist palume kõikidele, kes tegutseva eesliinil: arstidele, õdedele, sanitaridele, politseidele, piirvalvuritele, päästjatele, kriisirühma liikmetele jpt.

 

 

Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume, et kristlased kasutaksid oma suurt eesõigust kõnelda Jumalaga ja saada Temalt selgust, jõudu ning julgust oma elutee jätkamiseks ning kaasinimeste eest palvetamiseks.

 

Palveaja võib lõpetada Meie Isa Palvega.