Palveleht 22. – 28. dets. 2019

Nädala teema: Issand on lähedal

 

Kiituspalve – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib ülistuspalves toetuda : 1. Moosese raamat 21:1-7

1 Ja Issand hoolitses Saara eest, nõnda nagu ta oli lubanud.

Issand toimis Saaraga, nõnda nagu ta oli öelnud:

2 Saara jäi lapseootele ja tõi Aabrahamile poja ilmale ta vanas

eas, määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud.

3 Ja Aabraham pani oma pojale, kes temale sündis, kelle Saara temale ilmale tõi, Iisak nimeks.

4 Ja Aabraham lõikas ümber oma poja Iisaki, kui see kaheksapäevane

oli, nõnda nagu Jumal teda oli käskinud.

5 Ja Aabraham oli sada aastat vana, kui ta poeg Iisak temale sündis.

6 Aga Saara ütles: „Jumal pani mind naerma! Igaüks, kes sellest kuuleb, naerab mind!”

7 Ja ta ütles: „Kes oleks võinud Aabrahamile kuulutada, et Saara

imetab veel lapsi? Ometi tõin ma temale poja ilmale ta vanas eas!”

 

Matteuse evangeelium 1:18-24

18Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
19Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda
avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
20Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: “Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust.
21Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”
22Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu:
23“Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja,
ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega.

24Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel

oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3

2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname advendi- ja peagi saabuva jõuluaja eest. Kanname tänus Jumala ette kõik koguduse liikmed, töötegijad, abilised ja vaimulikud. Tänu Kolmainu Jumala eest kes on meid loonud ning tunneb meid paremini kui keegi teine või isegi meie ise. Tänu, et võime usaldada Jumala tõotusi ja armastust meie vastu. Jõuluajal täname eelkõige inimeseks saanud Jumala, Jeesuse Kristuse, eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                        

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 4:4,5b

 

 

4 Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
5 Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 6:13-20

13 Kui Jumal Aabrahamile tõotas, siis ta vandus iseenese juures,

kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda.

14 Ta ütles: „Tõesti, õnnistades õnnistan ma sind ja rohkendades rohkendan ma sind!”

15 Ja nõnda, olles pikameelne, koges ta tõotuse täitumist.

16 Inimesed vannuvad ju kellegi suurema juures, kui nad ise on, ja

vanne on neile kinnitus igasuguse vastuvaidlemise lõpetamiseks.

17 Just seepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel

selgemini näidata oma nõu kõikumatust, kinnitas ta seda vandega,

18 et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest,

19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse,

20 kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks,

saades Melkisedeki korra järgi igavesti ülempreestriks.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes vanaduse või haiguse või muudel põhjustel on sunnitud jääma sel advendi- ja jõuluajal koguduse kokku tulemistest eemale. Kinkigu Issand usku, elu- ja vaimujõudu. Palume Jumala õnnistust kõikidele advendi-ja jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palume Jumalalt tervist kõigile kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palume Isanda hoidmist kõigile kes on reisil. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere ning preestriameti kandidaadi Katri Aaslav-Tepandi ning tema pere. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Riias, Destinis ja Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 102:14; 16-17; 20-22

14 Küll sa tõused ja halastad Siioni peale,

sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud.
16Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au.
17
Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub ta oma auhiilguses.

20 et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad, 
21 
et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed, 
22 
et Siionis kuulutataks Issanda nime ja Jeruusalemmas tema kiitust

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist oleks enam. Tõstame Jumala ette pered, andku Issand peredesse armastust Jumala ja üksteise vastu, rõõmsat meelt ning jõudu. Palume inimeste eest, kes on mõnesuguses kitsikuses. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja üldhariduskoolid, piiblikoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. Palume õnnistust kõigile inimestele, kes on nende pühade ajal haiglas või haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid rõõmustamas.