Palveleht 22.- 28. jaanuar 2017

Nädala teema: Jeesus äratab usule

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist

Psalm 102:16-23
16 Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au.
17 Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub ta oma auhiilguses.
18 Ta on kaldunud nende palve poole, kes on tehtud puupaljaks,
ega ole põlanud nende palvet.
19 Pandagu see kirja tulevase põlve rahva jaoks; siis rahvas, kes luuakse, kiidab Issandat,
20 et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad,
21 et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed,
22 et Siionis kuulutataks Issanda nime ja Jeruusalemmas tema kiitust,
23 kui kõik rahvad ja riigid kogutakse kokku teenima Issandat.

Johannese evangeelium 4:39-42
39 Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade
tõttu, kes tunnistas: „Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud.”
40 Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde.
Ja Jeesus viibis seal kaks päeva.
41 Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi.
42 Aga naisele nad ütlesid: „Me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma Päästja.”

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänama Issandat, et ta kutsub inimesi kõikide rahvaste hulgast ning äratab usule. Täname väga paljude ustavate ja tublide inimeste eest meie koguduses, kes palvetavad ning oma nõu ja jõuga koguduses abiks on. Täname sõpruskoguduste eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kirjast 11:1-10
1 Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.
2 Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse.
3 Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi,
nii et nägematust on sündinud nähtav.
4 Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse,
et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse,
ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi.
5 Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma, ja teda ei leitud enam,
sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti,
oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane.
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.
7 Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas jumalakartuses laeva oma pere päästmiseks; ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust.
8 Usus oli Aabraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika,
mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb.
9 Usus ta asus elama tõotatud maale otsekui võõrsile, elades
telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid sellesama tõotuse kaaspärijad.
10 Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 30:18-21
18 Ja ometi ootab Issand, et teile armu anda, ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Issand on õiguse Jumal, õndsad on kõik, kes teda ootavad.
19 Jah, sina, rahvas Siionis, kes elad Jeruusalemmas, ära enam nuta! Tema on sulle tõesti armuline, kui sa appi hüüad. Seda kuuldes ta vastab sulle.
20 Issand annab teile küll hädaleiba ja viletsusevett, kuid su õpetajad ei jää enam kõrvale, vaid su silmad saavad näha su õpetajaid.
21 Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: „See on tee, käige seda!”

Palume Jumalalt usku ja usaldust, et meil oleks julgustust julgustada neid, kes julgustust vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Jumala hoidmist ja õnnistust palume igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning tema pere eest ja abiesimehe Meelis Pirni ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume koguduse noored Jumala armu ja hoidmise alla ning palume, et iga inimene leiaks koguduses oma koha. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 13:29
29 Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume kõik, kes rahva teenistuses Jumala kätte. Palvetame Kiriku piiskoppide, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume inimeste eest, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, neid valgustamas ja juhtimas. Kingi jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun, et rohkem oleks üksteisest hoolimist, armastust ja usku. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu, Perekeskuse jpt.

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a
2 Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.
Palvetame, et Jumal ise tugevdaks meie usku Tema vägevusse ning palve jõusse.