Palveleht 22. – 28. mai 2022

Nädala teema: Südame kõne Jumalaga

 

Kiitus ja ülistus – palveaeg Jumala kiituseks.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kirjakohad Piiblist, millele võib ülistusosas toetuda: Psalm 40:2; 4-6

2 Ma ootasin Issandat suure ootusega; ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist
4Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale. 5Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale
ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole. 6Palju oled sina, Issand, mu Jumal,  teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.

   

Psalm 66:20

20Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Kirjakoht Piiblist, mille võib lugeda pärast vaikset palvet on:

  1. Johannese kiri 1:7
    7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänu – palveaeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Kristuse ristisurma, ülestõusmise ja taevaminemise eest. Täname Püha Vaimu eest, kes jääb meie juurde maailma ajastu otsani ning viib lõpule selle hea töö, mille Ta meis on kord alustanud. Täname Kristuse eest, kelle läbi võime palves alati tulla Isa ette ning Tema teada, et Jumal kuuleb meid alati. Oleme südamest tänulikud iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Täname kõigi eest, kes palvetavad ning oma nõu ja jõuga koguduses abiks on. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 29:11-14

11 Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. 12 Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. 13 Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. 14 Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb Issand, ja toon teid tagasi paika, kust ma lasksin teid vangi viia.

Palves Jumala ette kanname iseennast, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 16:23-33

23 Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. 24 Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! 25 Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile Isast avalikult. 26 Sel päeval te palute minu nimel. Ja ma ei ütle teile, et mina palun Isa teie eest,  27 sest Isa ise armastab teid, kuna teie olete armastanud mind ja uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest. 28 Ma olen pärit Isa juurest ja tulnud maailma, taas ma jätan maailma ja lähen Isa juurde.” 29 Ta jüngrid ütlesid: „Vaata, nüüd sa räägid täie selgusega ega räägi võrdumitega.
30 Nüüd me teame, et sina tead kõike ega vaja, et keegi sinu käest küsiks. Seetõttu me usume, et sina oled pärit Jumala juurest.” 31 Jeesus vastas neile: „Kas te nüüd usute? 32 Ennäe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest Isa on minuga. 33 Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.”

Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoidmist reisil olevatele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Olgu Issand lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palume Jumala õnnistust Marek Alveusele ordinatsioonipäevaks, kui ta seatakse Piiskoplikkus Toomkirikus pühasse preestri kutsesse. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse 100 sünnipäeva ettevalmistuse ja tähistamise 4.-5. juunil 2022. Palvetame Nõmme Rahu koguduse sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 3:14-21

14 Sellepärast ma põlvitan Isa ees, 15 kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime,
16 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, 17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite

juurdunud ja kinnitatud armastuses, 18 et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, 19 ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. 20 Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, 21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Laagrikeskuse „Talu“, Eesti Diakoonia, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. Palume Jumala õnnistust ordinatsiooni jumalateenistusele 26. mail kell 17.00 Piiskoplikkus Toomikirikus.

 

Eestpalve palvetavate inimeste, palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast Timoteusele 4:4-5

4Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga,

5sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.

Palume, et Issand pühitseks meie elu ning Jumala sõna ja palve oleksid meie elu loomulikuks osaks!