Palveleht 22. – 28. märts 2020

Nädala teema: Eluleib

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Kohad Piiblist, millele kiituspalves toetuda: Psalm 84:6-10, 13

6Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.
7
Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks;
ka varajane vihm katab neid õnnistusega.
8
Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.
9
Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela.

13Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab.

 

Johannese evangeelium 6:24-35

24Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta
jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma.
25Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle: “Rabi, millal sa siia said?”
26Jeesus vastas neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi
mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite

leiba ja teie kõhud said täis.
27Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks
eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud.”
28Siis nad ütlesid talle: “Mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid?”
29Jeesus vastas: “See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud.”
30Siis nad ütlesid talle: “Mis tunnustähe sa siis teed, et me
näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa teed?
31Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud: Ta

andis neile süüa leiba taevast.”
32Siis ütles Jeesus neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei
andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu Isa annab teile tõelist leiba taevast.
33Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.”
34Siis nad ütlesid talle: “Issand, anna meile alati seda leiba!”
35Jeesus ütles neile: “Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb,
see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.

 

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 25:11

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

 

Kirjakoht, millele võib palveks lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armuaja eest meie maal. Täname Kristuse kui Eluleiva eest. Täname, et Jeesus Kristus on tulnud Jumala juurest, saanud inimeseks meie pärast ning Tema on tõotanud olla meiega nii siin maa peal kui igaveses elus. Tänu, et tohime usaldada Jeesust igas oma elu olukorras. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu võimaluste eest koguduse jumalateenistustel osaleda elektrooniliste vahendite kaudu ja Pereraadio vahendusel. Täname koguduse liikmete eest, kes toetavad kogudust majanduslikult aga ka oma eespalvetega.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kiri 2:1-3

1Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine,

kadetsemine ja mis tahes keelepeks!
2Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te

selle varal kasvaksite pääste poole,
3kui te olete tunda saanud, et Issand on helde.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Johannese evangeelium 12:24

24Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega
sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Issand meie koguduse liikmeid selles kõigile uudses situatsioonis. Andku Issand tarkust ja mõistlikku meelt ja palju armastust. Issand aita, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku ja usaldust Kristusele ning kindlat lootust, et meil on igavene kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakonid Marek Alveuse ja Katri Aaslav-Tepandi ja nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Aamose raamat 8:11-12

11“Vaata, päevad tulevad,” ütleb Issand Jumal, “mil ma saadan maale nälja:
nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele.
12Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta, nad uitavad,

otsides Issanda sõna, aga nad ei leia.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume Isandalt armu ja halastust seoses Covid-19 ülemaailmse haiguspuhanguga ning palume, et Issand ise paneks piiri selle haiguse levikule. Palume kõikide inimeste eest, kes on nakatunud, ootavad proovide vastuseid või on mures ja hirmul. Andku Issand ise rahu ja lootust. Palume, et Issanda Sõna oleks jätkuvalt kuulutatav ja kuuldav ning see võiks leida eest avatud südameid ning head vilja kanda – nii maise elu kui igavese elu tarbeks. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Kanname eestpalvesse Eesti Vabariigi presidendi, peaministri, valitsuse liikmed, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik need, keda on seatud inimeste teenistusse. Palume rahu pärast kogu maailmas. Palume, et Issand kingiks veel armu- ja rahuaega.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus

Palume õnnistust igale palvetavale inimesele!