Palveleht. 22.-28. november 2015

Nädala teema: Kristus – taeva ja maa Issand

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 143:1-10
1 Issand, kuule mu palvet, pane tähele mu anumist! Oma ustavuses vasta mulle, oma õiguses!
2 Ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palge ees!
3 Sest vaenlane jälitab mu hinge, ta rõhub maha mu elu,
ta paneb mind istuma pimedusse nagu need, kes on ammugi surnud.
4 Mu vaim nõrkeb mu sees ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus.
5 Ma meenutan muistseid päevi, ma mõtisklen kõigist su tegudest,
ma mõlgutan meeles su kätetöid.
6 Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu janunev maa. Sela.
7 Vasta mulle peatselt, Issand! Mu vaim on lõppemas! Ära pane oma palet mu eest varjule,
et ma ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda!
8 Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale!
Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge!
9 Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; sinu kaitse alla ma kipun!
10 Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal!
Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!

Matteuse evangeelium 25:31-46
31 Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid
temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile
32 ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad
üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.
33 Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele.
34 Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!
35 Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu,
36 ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te
tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.”
37 Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind
näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind?
38 Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või
alasti ja riietasime sind?
39 Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?”
40 Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
41 Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!
42 Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua,
43 ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.”
44 Siis vastavad ka need: „Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?”
45 Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.”
46 Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.”

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 32:1
Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j
Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname Issanda, meie Lunastaja eest, kes on kõikide aegade valitseja. Täname rahu ja lootuse eest, mida Tema ainsana annab, ka siis, kui väliselt jäävad olukorrad muutumatuks. Kanname tänumeeles Jumala ette kõik koguduse liikmed. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ning majanduslikult toetavad. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu peatselt mööduva kirikuaasta eest. Tänu kõige eest.

Eestpalve aeg
Pereliikmed ja lähedased
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast korintlastele 5:10
10 sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Koguduse õpetaja, töötegijad ja koguduse liikmed
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Ilmutuse raamatust 20:11-21:1
11 Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ning neile ei leidunud aset.
12 Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas
raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi.
13 Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning
igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi.
14 Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm – tulejärv.
15 Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve.
2:1 Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja
esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume usku Issanda tõotuste täitumisse ja Tema igavese kuningriigi avalikuks saamisele. Palume Jumalalt tervist, paranemist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume neile, kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest.

Kirik, maa ja rahvas
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Taanieli raamatust 12:1-3
1 Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal
päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud.
2 Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed
igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks.
3 Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja
need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.

Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume, et Jumala Püha Vaim hoiaks meid virgena ning, et me usus haaraksime kinni Kristuse lunastavast armust. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste ja koguduste liikmete eest. Palume Jumala kätte 24. novembril toimuva Kirikukogu. Õnnistust palume kiriku lasteaedadele ja kiriku koolidele, Usuteaduse Instituudile, Perekeskusele, Laste-ja Noorsootöö Ühendusele, Misjonikeskusele jpt. Kinkigu Issand ise jõudu ja rohkesti rõõmu kõigile, kes kirikus töötavad ja/või kiriku käekäigu eest palvetavad.

Palvetajad Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri efeslastele 6:18
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palvetame ustavate palvetajate eest. Palume, et meilgi jätkuks palvetades püsivust ja Jumala Püha Vaim oleks alati meie palveid juhtimas.