Palveleht. 23.-29. august 2015

Nädala teema: Jeesus – meie aitaja

Kiitus/ülistus – kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: 2 Kuningate 5:1-15
1Naaman, Süüria kuninga väepealik, oli oma isanda silmis suur mees ja kõrgesti austatud, sest tema läbi oli Issand andnud Süüriale võidu. See vapper mees oli aga pidalitõbine.
2Kord olid süürlased käinud röövretkel ja toonud Iisraelimaalt
vangina kaasa väikese tüdruku, kes teenis Naamani naist.
3See tütarlaps ütles oma emandale: “Ah, kui mu isand ometi oleks selle prohveti juures, kes on Samaarias! Küll see teeks tema pidalitõvest terveks!”
4Siis läks Naaman ja jutustas oma isandale, öeldes: “Nõnda ja
nõnda rääkis see tütarlaps, kes on Iisraelimaalt.”
5Ja Süüria kuningas ütles: “Võid minna, aga tule, ma läkitan kirja Iisraeli kuningale!”
Ja ta läks ning võttis enesega kaasa kümme talenti hõbedat,
kuus tuhat seeklit kulda ja kümme pidurüüd.
6Ja ta viis Iisraeli kuningale kirja, milles öeldi: “Kui nüüd see kiri jõuab sinu kätte, vaata, siis olen ma läkitanud sinu juurde oma sulase Naamani, et sa teeksid ta pidalitõvest terveks.”
7Aga kui Iisraeli kuningas kirja oli lugenud, siis ta käristas oma riided lõhki ja ütles: “Kas mina olen Jumal, et ma võin surmata ja teha elavaks? Sest see läkitab minu juurde, et ma teeksin mehe pidalitõvest terveks. Kuid mõistke nüüd ja nähke, et ta otsib minuga tüli!”
8Aga kui jumalamees Eliisa kuulis, et Iisraeli kuningas oli oma riided lõhki käristanud, siis ta läkitas kuningale ütlema: “Miks sa oled oma riided lõhki käristanud? Tulgu ta ometi minu juurde, siis ta saab teada, et Iisraelis on prohvet!”
9Siis tuli Naaman oma hobuste ja vankritega ja peatus Eliisa koja ukse ees.
10Ja Eliisa läkitas käskjala temale ütlema: “Mine ja pese ennast
Jordanis seitse korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks!”
11Aga Naaman sai vihaseks ja läks ära ning ütles: “Vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juurde ja seisab siin ning hüüab Issanda, oma Jumala nime, viipab oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda pidalitõve.
12Eks ole Damaskuse jõed Abana ja Parpar paremad kui kõik Iisraeli veed? Kas ma nendes ei või ennast pesta ja puhtaks saada?” Ja ta pöördus ning läks ära vihasena.
13Aga tema sulased astusid ligi ja rääkisid temaga ning ütlesid: “Kui prohvet oleks nõudnud sinult midagi suurt, kas sa siis oleksid jätnud tegemata? Seda enam siis nüüd, kui ta sulle ütles: Pese ennast, siis sa saad puhtaks!”
14Siis ta läks alla ja kastis ennast seitse korda Jordanisse, jumalamehe sõna peale: tema ihu paranes väikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks.
15Siis ta läks tagasi jumalamehe juurde, tema ja kogu ta saatjaskond; ta tuli ja astus tema ette ning ütles: “Vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis.
Võta siis nüüd see tänuand oma sulase käest!”

Johannese evangeelium 9:1-7, 39-41
1Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest.
2Ja ta jüngrid küsisid temalt: “Rabi, kes on teinud pattu, kas
tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?”
3Jeesus vastas: “Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid
temas peavad saama avalikuks Jumala teod.
4Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, niikaua kui
on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha.
5Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus.”
6Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi
7ja ütles talle: “Mine pese end Siiloahi tiigis!” “Siiloah” on
tõlkes “Läkitatu”. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana.
39Jeesus ütles: “Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes
ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks.”
40Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures, ja ütlesid talle: “Kas meiegi oleme pimedad?”
41Jeesus ütles neile: “Kui te oleksite pimedad, ei oleks teil
pattu. Aga et te nüüd ütlete: “Meie näeme”, siis jääb teie patt teile.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Jeesus on meie aitaja. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu jumalateenistuste raadioülekannete eest pereraadios. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kauni suve eest. Tänu olgu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 30:3-6, 12-13
3 Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks.
4 Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgast,
kes lähevad alla hauda.
5 Laulge kiitust Issandale, teie, tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust!
6 Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja;
õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.
12Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks;
sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks,
13et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks. Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 42:3
3Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Jumal ise meil Tema abi vastu võtta. Palume Jumalalt õnnistust, et me suudaksime toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused, võiksid tulla meile imeliselt kasuks ning tuua meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Õnnista palun kõiki Nõmme Rahu koguduse töötegijaid ning kingi jõudu ja tahet ülalt. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 146:5
5Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kirjast tessalooniklastele 5:18
18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume Jumala õnnistust kõigile, kes palvetavad ja kelle eest palvetatakse.