Palveleht 23. – 29. juuli 2023

Nädala teema: Kirgastatud Kristus


Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat. 
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Kohad Piiblist: Psalm 97:1-2; 5-6; 10-11
1 Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk! 2 Pilved ja pimedus on tema
ümber, õigus ja õiglus on ta aujärje alus. 5 Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees, kogu
ilmamaa Issanda ees. 6 Taevad kuulutavad tema õigust ja kõik rahvad näevad tema
au. 10 Teie, kes armastate Issandat, vihake kurja! Tema hoiab oma vagade hingi, ta kisub nad
ära õelate käest. 11 Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. 


Markuse evangeelium 9:2-8
2 Ja kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning viis nad
omaette kõrgele mäele. Ja teda muudeti nende ees, 3 ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama,
selliseks ei suuda ükski maapealne vanutaja neid valgendada. 4 Ja Eelija koos Moosesega
näitas ennast neile, ja need kõnelesid Jeesusega. 5 Peetrus vastas ning ütles: „Rabi, siin on
meil hea olla, teeme kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele üheja Eelijale ühe.” 6 Ta ju ei
teadnud, mida öelda, sest neid valdas suur hirm. 7 Ja tekkis pilv, mis neid varjas, ja pilvest
kostis hääl:„See on mu armas Poeg, teda kuulake!” 8 Ja järsku, kui nad ringi vaatasid, ei
näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi endi juures. 


Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on:
Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!


Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kiri 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel 
ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.


Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, et Tema kannatus ja
ristisurm ning Tema ülestõusmine on andnud meile võimaluse osa saada Kristuse igavesest
kirkusest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu vaimulike, töötegijate ja
koguduse liikmete eest. Tänu kauni suveaja eest.
 
Eestpalve aeg                                                                                                                 
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 60:2b
sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. 
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ning lähedaste eest.
           
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  2 Moosese raamat 3:9-15
9 Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist,
millega egiptlased neid rõhuvad. 10 Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas,

Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!” 11 Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin
minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?” 12 Aga tema kostis: „Mina olen
sinuga, ja see olgu sulle tähiseks,  et mina sind olen läkitanud: kui sa rahva Egiptusest oled
välja viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel.” 13 Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui
ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie
juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile pean vastama?” 14 Ja
Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele
nõnda:„Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde.” 15 Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle
Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi
Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama
põlvest põlve! 
Palume Jumala halastust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse
juhatusele ning nõukogule. Aidaku Jumal meil taibata kirgastatud Kristust ning Tema
jätkuvat armastust. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kiusatused, kannatused,
katsumused või haigused, mis meile elus osaks saavad, tuleksid siiski meile imeliselt kasuks
ning tooksid meid Kristusele armastusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi.
Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse
kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek
Alveuse ja tema pere eest. Palume juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning
juhatuse aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere eest. Palvetame Jumala kätte kõik
Nõmme Rahu koguduse töötegijad ning palume kõigile kosutavat suve. Palvetame
sõpruskoguduste eest.
          
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese ilmutus 1:9-18
9 Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses
Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. 
10 Ma olin vaimus Issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält, otsekui
pasunast, 11 mis ütles: „Mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele
kogudusele: Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse
ja Laodikeiasse.” 12 Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma
olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuldlambijalga 13 ning lambijalgade keskel kedagi, kes
oli Inimese Poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga. 
14 Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu
tuleleek, 15 ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema
hääl oli otsekui suurte vete kohin. 16 Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust
välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otsekui päike, kui see paistab oma väes. 
17 Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema
käe mu peale ja ütles: „Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne 18 ja Elav. Ma olin surnud,
ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. 
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume rahvaste ja riikide pärast, kus on
sõda ja rahutusi. Palume õiglast rahu Ukrainasse. Palume Jumala armu kõigile Issanda palge
ette jõudnutele. Palvetame Jumala kätte kiriku Eestimaal, piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik
koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse tõstame inimesed haiglates,
hooldekodudes aga ka omastehooldajad ja abivajajad kodudes.   


Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.
Palume õnnistust igale palvetavale inimesele!