Palveleht. 23. – 29. oktoober 2016

Nädala teema: Andke üksteisele andeks

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 119:162-168
162 Ma rõõmutsen su ütlusest nagu see, kes leiab palju saaki.
163 Ma vihkan valet ja see on mu meelest jäle, ent sinu Seadust ma armastan.
164 Seitse korda päevas ma kiidan sind su õiguse seaduste eest.
165 Sinu Seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista.
166 Ma ootan päästet sinult, Issand, ja teen su käske mööda.
167 Mu hing hoiab su tunnistusi ja ma armastan neid väga.
168 Ma pean su korraldusi ja su tunnistusi, sest kõik mu teed on sinu ees.

Matteuse evangeelium 18:23-35
23 Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha.
24 Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle kümme tuhat talenti.
25 Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta
naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta.
26 Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles: „Ole
minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik!”
27 Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu.
28 Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle sada teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles: „Maksa, mis sa võlgned!”
29 Siis see kaassulane palus teda maha heites: „Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle!”
30 Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab.
31 Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga
nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud.
32 Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: „Sa
tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind.
33 Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase
peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin!”
34 Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes.
35 Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu
oma südamest ei anna andeks oma vennale.”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumalale, kes ilmutab meis oma väge halastuse ja armastuse kaudu ning kes annab meie südamesse vajaduse andeks paluda ja andeks anda. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, ustavate koguduse liikmete ja karjaste eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu iga inimese eest, kellel on andeksandev meel ning kes suudab anda andeks ja ka ise oma eksimusi andeks paluda. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 103:4
Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Efeslastele 4:25-32
25 Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed.
26 Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle!
27 Ärge andke ka maad kuradile!
28 Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd
oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus.
29 Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda,
mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.
30 Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani!
31 Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega.
32 Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele,
nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.
Palume, et Jumal muudaks ja uuendaks meid. Palume, et õpiksime üksteist armastama, nagu Issand armastab meid ja üksteisele andeks andma, nagu Issand andestab meile kui me teda palume. Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Issandalt abi meie kiusatuse tunnil, et Tema ise hoiaks meid ning kingiks alatist usaldust Jumala peale. Palume, et Issand ise hoiaks meie silme ees igavese elu! Andku Issand meile jõudu toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ja Marek Alveuse ning tema pere eest. Palume õnnistust organist-koorijuhile Imbi Laasile ja tema perele. Õnnistust ja hoidmist palume koguduse sekretär-raamatupidajale Renate Lekkole ja tema perele. Palume jätkuvat õnnistust Toidutarele, 80. klubist osavõtjatele, koguduse kooriliikmetele, hingehoiuvalves olevatele inimestele, piiblitundides osalejatele, leerilastele, koguduse lastele, noortele ja peredele. Palume sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis, Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Moosese raamat 50:15-21
15 Kui Joosepi vennad nägid, et nende isa oli surnud, siis nad ütlesid: „Kui Joosep meid nüüd vihkab ja tõesti tasub meile kätte kõige kurja eest, mis me temale oleme teinud?”
16 Ja nad käskisid Joosepile öelda: „Su isa andis käsu, enne kui ta suri, ja ütles:
17 Öelge Joosepile nõnda: Anna ometi andeks oma vendade üleastumine ja patt, et nad sulle on kurja teinud! Seepärast anna siis nüüd andeks oma isa Jumala sulaste üleastumine!” Ja Joosep nuttis, kui temale seda räägiti.
18 Siis tulid ka Joosepi vennad ise, heitsid maha ta ette ja ütlesid: „Vaata, me jääme sulle orjadeks!”
19 Aga Joosep vastas neile: „Ärge kartke! Kas mina olen Jumala asemik?
20 Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks,
et teha, mis tänapäeval ongi tehtud: hoida palju rahvast elus.
21 Ja nüüd ärge kartke, mina toidan teid ja teie väeteid lapsi!” Ja ta trööstis ning rahustas neid.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile juhtidele, kelle otsustest sõltub meie rahva homne päev. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, praostid, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume, et Kristuse lepituse väel suudaksime aidata kannatavat maailma. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Palvetame Jumala juhtimist ja õnnistust üle Perekeskuse, Misjonikeskuse, Usuteaduse Instituudi, Toomkooli, Kaarli kooli, Peetri kooli ning kõikidele Eestimaa koolidele ja lasteaedadele. Õnnistust palume kaplanaatide tööle, Kristlike Raudteelaste Ühingule, Laagrikeskusele TALU, Kirikumuusika Liidule jpt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kirjast 5:16
16 Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks!
Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.
Palume, et Püha Vaim näitaks meile meis endis tunnistamist vajavaid eksimusi ning julgust need andeks paluda ja kingiks meile rõõmsat tänu andekssaamise kogemisest. Aidaku Issand meile armu andestada ka iseendale.