Palveleht 23.- 29. jaanuar 2022

Nädala teema: Jeesus äratab usule

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Piibli kirjakohad, millele võib ülistuspalves toetuda: Psalm 102:16-23

16 Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au.

17 Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub ta oma auhiilguses.

18 Ta on kaldunud nende palve poole, kes on tehtud puupaljaks,

ega ole põlanud nende palvet.

19 Pandagu see kirja tulevase põlve rahva jaoks; siis rahvas, kes luuakse, kiidab Issandat,

20 et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad,

21 et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed,

22 et Siionis kuulutataks Issanda nime ja Jeruusalemmas tema kiitust,

23 kui kõik rahvad ja riigid kogutakse kokku teenima Issandat.

 

Luuka evangeelium 13:29

29 Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis.

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Issandat, et Tema kutsub jätkuvalt inimesi kõikide rahvaste hulgast ning äratab usule. Tänu koguduse vaimulike, töötegijate ja kõikide koguduse liikmete eest. Täname väga paljude tublide inimeste eest meie koguduses, kes palvetavad ning nõu ja jõuga koguduses abiks on. Täname sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 1:16-17

16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi
päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku,
nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 10:17-21

17 sest Issand, teie Jumal, on jumalate Jumal ja isandate Isand,
suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meelehead,
18 kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab

võõrast, andes temale leiba ja riiet.
19 Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptusemaal!
20 Issandat, oma Jumalat, pead sa kartma, teda pead sa teenima ja
tema poole hoidma ning tema nime juures vanduma!
21 Tema on su kiitus ja tema on su Jumal, kes sulle on teinud neid
suuri ja kohutavaid tegusid, mida su silmad on näinud.

Palume Jumalalt usku ja usaldust. Palume, et taipaksime julgustada neid, kes julgustust vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Jumala hoidmist, rahu ja õnnistust palume igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ja nende pere eest. Palume koguduse lapsed ja noored Jumala armu ja hoidmise alla. Palume, et iga koguduse liige leiaks koguduses oma koha ja teenimisvaldkonna. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel. Õnnistust palume Tartu Rahu aastapäevale ja meie koguduse nimepäevale Nõmme Rahu kirkus 2. veebruaril kl 18.00.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 8:5-13
5 Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem ja palus teda: 6 „Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas!” 7 Jeesus ütles talle: „Kas ma tulen ja teen ta terveks?” 8 Ent väeülem vastas: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja     mu teener paraneb! 9 Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele: „Mine ära!”, siis ta läheb, ja teisele: „Tule siia!”, siis ta tuleb, ja oma teenijale: „Tee seda!”, siis ta teeb.”
10 Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid: „Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi! 11 Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga
taevariigis, 12 Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine.” 13 Ja Jeesus ütles väeülemale: „Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle!” Ja tema teener paranes selsamal tunnil.                                                                                                                                            Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume kõikide eest, kes töötavad rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskoppide, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume Jumala lähedalolu inimestele, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, neid valgustamas ja juhtimas. Kingi jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun, et rohkem oleks üksteisest hoolimist, armastust ja usku. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu, Perekeskuse jpt.

 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a

3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.          

Palvetame, et Jumal ise tugevdaks meie usku Temasse ning Tema palve jõusse.

 

Palveaja võib lõpetada Meie Isa Palvega.