Palveleht. 24. -30. detsember 2017

Nädala teema: Issand on lähedal

Kiitus ja ülistus

Kiidame ja ülistame Jumalat

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Jesaja raamat 29:17-19

17 Eks ole ju veel ainult pisut aega, kuni Liibanon muutub viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks? 18 Sel päeval kuulevad kurdid kirja sõnu ja pimedate silmad näevad pilkasest pimedusest. 19 Siis tunnevad alandlikud  aina rõõmu Issandas ja kõige vaesemad inimesed hõiskavad Iisraeli Pühas.

Matteuse evangeelium 1:18-24

18Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema
Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. 19Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. 20Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: “Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust. 21Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus,
sest tema päästab oma rahva nende pattudest.” 22Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu: 23″Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega. 24Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde

Patutunnistus – vaikne palve

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on:  Psalm 32:1

1Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

7Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve

Aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal; täname advendi- ja jõuluaja eest; kanname tänus Jumala ette kõik koguduse liikmed. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad, oma oskuste, aja, annetega või majanduslikult toetavad. Tänu palvevastuste eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 4:4-5

4Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 5Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 15:8-13

8 Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks
Jumala tõe pärast – esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks -, 9 et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu on kirjutatud: „Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele.” 10 Ja taas ta ütleb: „Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!” 11 Ja taas: „Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!” 12 Ja Jesaja ütleb taas: „Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle; tema peale panevad paganad lootuse!” 13 Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga
usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes vanaduse, haiguse või muudel põhjustel on sunnitud jääma sel jõuluajal koguduse kooskäimistest eemale. Kinkigu Issand usku, elu- ja vaimujõudu. Palume Jumala õnnistust kõikidele jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palume Isanda hoidmist kõigile, kes on reisil. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Õnnistust, rõõmu ja tervist palume kõikidele koguduse töötegijatele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ja Ilumäel. Palume Jumala lähedalolu ja vaimulikku puudutust kõikidele kes neil saabuvatel jõulupühadel kirikutesee või kontsertidele  tulevad.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 102:14; 16-17; 20-22

14 Küll sa tõused ja halastad Siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud. 16Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au. 17Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub ta oma  auhiilguses. 20 et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad,  21 et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed,  22 et Siionis kuulutataks Issanda nime ja Jeruusalemmas tema kiitust,

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist ja usaldust oleks enam. Tõstame Jumala ette pered, andku Issand pere liikmetele armastust Jumala ja üksteise vastu, rõõmsat meelt ning jõudu. Palume inimeste eest, kes on mõnesuguses kitsikuses. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide preestrite ja diakonite, koguduste juhatuste ja nõukogude ning koguduste liikmete eest. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, Toomkooli, Kaarli kooli ning Tartu Peetri kooli ning kõik üldhariduskoolid ning lasteaiad ja lastehoiud. Õnnistust palume kiriku allasutustes töötavatele inimestele.  Jumala õnnistust palume kristlastele kes asuvad jõulupühade ajal konfliktipiirkondades või paikkondades, kus inimesi nende usu ja veendumuste pärast taga kiusatakse.

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume piiritut usaldust Jumala vastu.