Palveleht 24. – 30. detsember 2023  

Nädala teema: Issand on lähedal

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib selles palveosas toetuda: Jesaja raamat 29:17-19

17 Eks ole ju veel ainult pisut aega, kuni Liibanon muutub viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks? 18 Sel päeval kuulevad kurdid kirja sõnu
ja pimedate silmad näevad pilkasest pimedusest. 19 Siis tunnevad alandlikud  aina rõõmu Issandas ja kõige vaesemad inimesed hõiskavad Iisraeli Pühas. 

Pauluse kirjast roomlastele 15:8-13

8 Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks Jumala tõe pärast – esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks -, 9 et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu on kirjutatud: „Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele.”10 Ja taas ta ütleb: „Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!” 11 Ja taas: „Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!” 12 Ja Jesaja ütleb taas: „Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle; tema peale panevad paganad lootuse!”
13 Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes! 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on:  Psalm 32:1 

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu peagi mööduva aasta eest, aga ka jätkuva armuaja eest. Täname, et oleme jõudnud jõuluaega. Kanname tänupalves Jumala ette kõik koguduse liikmed, töötegijad ja vaimulikud. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad, oma oskuste, aja, annetega või majanduslikult toetavad. Tänu meie sõpruskoguduste eest. 

Eestpalve aeg                                                                                                      

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 4:4-5

4Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
5Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 1:18-24

18Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. 19Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. 20Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: “Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust.
21Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.” 22Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu: 23“Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega. 24Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel
oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde,

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes vanaduse, haiguse või muudel põhjustel jäävad sel jõuluajal jõulujumalateenistustest eemale. Olgu Issand Jõululapses neile väga ligi ning kinkigu usku, elu- ja vaimujõudu. Palume Jumala õnnistust kõikidele jõuluaja jumalateenistustele. Palume Jumalalt tervist ja Issanda lähedalolu kõigile, kes tervist vajavad ja igatsevad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Palume Issanda ligiolu surijatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning kõikide juhatuse liikmete ning nende perede eest. Õnnistust, rõõmu ja tervist palume kõikidele koguduse töötegijatele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ja Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 130:5-8

5 Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. 

6 Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut. 

7  Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus! 8 Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest. 

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist ja usaldust oleks enam. Tõstame Jumala ette palves pered, andku Issand peredesse armastust Jumala ja üksteise vastu, rõõmsat meelt ning rohkesti jõudu. Palume üksikute inimeste eest, et Issand oma lähedaloluga võiks neile eriti ligi olla. Palume inimeste eest, kes on mõnesugustes kitsikustes. Palvetame Kiriku peapiiskopi, piiskoppide, valitud piiskoppide, kirikuvalitsuse liikmete, kõikide preestrite ja diakonite, koguduste juhatuste ja nõukogude liikmete ning koguduste liikmete eest. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ning kõik üldhariduskoolid ning lasteaiad ja lastehoiud. Õnnistust palume kiriku allasutustes töötavatele inimestele. Olgu Jumala rahu ja valgus eriliselt meie kõikidega sel rahutul ajal ning täitku Issanda Püha Vaim meid rahu, rõõmu ja lootusega. Palume rahu Ukrainasse ning Pühale maale. Olgu Issanda abi ja arm kõikide sõjapõgenikega ning haavatute ja orbude ligi.

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume piiritut usaldust Jumala vastu.

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid ja hoidku meid! Issand lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline! Issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu!”