Palveleht. 24.-30. juuni 2018

Nädala teema: Teevalmistaja

Kiitus/ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 92:2-6
2Hea on tänada Issandat ja mängida sinu nimele, Kõigekõrgem,
3hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust,
4kümnekeelsel pillil ja naablil, kandlel mängides.
5Sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega,
ma hõiskan sinu kätetööde pärast.
6Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sügavad on su mõtted!

Luuka evangeelium 1:57-66
57Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja.
58Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga.
59Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias.
60Ent tema ema kostis: “Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!”
61Nemad ütlesid talle: “Su suguvõsas pole kedagi selle nimega.”
62Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada.
63Sakarias palus lauakese ning kirjutas: “Johannes on tema nimi.” Ja kõik imestasid.
64Aga otsekohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat.
65Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus.
66Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid: “Mis saab küll sellest lapsest?” Sest Issanda käsi oli temaga.

Patutunnistus – vaikne palve. Selles palveosas tunnistame vaikses palves Jumalaleoma eksimused mida oleme teinud mõtte, sõna teo või tegemata jätmisega.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on:
Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale:
1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et kutse Jumala riiki on jätkuvalt Kristuse läbi jõus ja kehtiv. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname armsa kodukoguduse eest, samuti ustavate koguduse liikmete eest. Täname suve saabumise eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 3:30
30Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.”
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 45:8-12
8Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange voolama õiglus! Avanegu maa, et idaneks õnnistus
ja ühtlasi võrsuks õiglus! Mina, Issand, olen selle loonud.
9Häda sellele,  kes riidleb oma valmistajaga – kild teiste savikildude seas.
Kas ütleb savi oma vormijale: “Mis sa teed?” ja su töö: “Tal ei ole käsi!”?
10Häda sellele, kes ütleb isale: “Miks sa sigitad?” või naisele: “Miks oled sünnitusvaludes?”!
11Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Püha ja tema Looja:
Kas te küsitlete mind mu laste kohta ja annate mulle käsu mu kätetöö jaoks?
12Mina tegin maa ja lõin inimesed selle peale;
minu käed võlvisid taeva ja ma käsutasin kõiki tema vägesid.
Palvetame Jumala hoidvatesse ja õnnistavatesse kätesse iga meie koguduse liikme, töötegija, koguduse juhatuse ning nõukogu. Palume, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume, et kristlased kasutaksid kallist palveandi. Aita, et elus osaks saavad kannatused ja katsumused tooksid meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning kingi kindlat usku, et meie jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palume kosutavat suvepuhkust ning Jumala lähedalolu kõikidele juhatuse liikmetele ning nende peredele ning kõikidele koguduse töötegijatele ning nende peredele. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame Jumala kätte koguduse endise õpetaja Voldemar Ilja pere; palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust kõigile, kes sel suvel Nõmme Rahu koguduse keskelt ristimis-, leeri-või laulatusõnnistusega teele lähevad.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 3:1-3
1Aga kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid,
2küsis ta neilt: „Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?” Nemad aga vastasid: „Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on.”
3Ja tema ütles: „Millesse siis teie olete ristitud?” Nemad vastasid: „Johannese ristimisse.”
4Aga Paulus ütles: „Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse.”
5Seda kuuldes lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse.
6Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame, et Kristuse tundmist ja usaldamist ning Tema kutsele vastamist oleks Eestimaal enam. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume Jumala õnnistust presidendile, valitsusele, riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt kõigile inimestele, kel erinevaid muresid ning hoia meie kõigi silme ees ikka ja alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Kiriku Varahalduse, EELK Perekeskuse jt. Õnnistust palume kristlaste vahelisele osadusele.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:28-29
Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad,
28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!
Palume, et Issand, aitaks meid oma elus võtta eeskujuks Kristus, otsida ning teha Tema tahet.