Palveleht. 25. – 31. dets. 2016

Nädala teema: Sõna sai lihaks

Kiituspalve – kiidame/ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 100

1 Hõisake Issandale, kõik ilmamaad!

2 Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega!

3 Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme,

tema rahvas ja tema karjamaa kari.

4 Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!

5 Sest Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve.

 

Johannese evangeelium 1:1-14

1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.

2 Seesama oli alguses Jumala juures.

3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud

4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.

5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.

6 Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes,

7 see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma.

8 Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.

 9 Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.

10 Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära.

11 Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.

12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks,

neile, kes usuvad tema nimesse,

13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.

14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu

Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht,

millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3

2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse sünnipühal Jumalat Tema armastuse eest, mis sai ilmsiks Jeesuses Kristuses. Täname kauni jõuluaja eest. Kanname tänus Jumala ette kõik hea tahtega inimesed. Tänu palvetavate inimeste eest ja palvevastuste eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                        

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 4:9-16

9 Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud

maailma, et me tema läbi elaksime.

10 Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat,

vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.

11 Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist.

12 Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks.

13 Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on andnud meile osa oma Vaimust.

14 Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Päästjaks.

15 Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas.

16 Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Jesaja 52:7-10

7 Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud.

Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal on kuningas!”

8 Kuule! Su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma

Issanda kojutulekut Siionisse.

9 Rõõmutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalemma varemed,

sest Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma!

10 Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste nähes, ja kõik maailma ääred

saavad näha meie Jumala päästet.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Ole ligi kõigile, kel peagi seisab ees kohtumine Kristusega palgest palgesse. Palume Issanda hoidmist kõigile, kes on reisil. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ning Marek Alveuse, Indrek Lundava, Volli Nugise ja Ulvar Kullerkupu. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ja Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 1:1-3

1 Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu,

2 on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks,

kelle läbi ta on ka maailmad teinud,

3 kes, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga,

on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise,

istunud Au suuruse paremale käele kõrgeimas taevas

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kinkigu Issand usku, elu- ja vaimujõudu inimestele, kes neil kallitel pühadel on sunnitud olema oma lähedastest lahus või kelle leinahaavad on veel värsked. Palume peredesse armastust Jumala ja üksteise vastu, rõõmsat meelt ning jõudu. Palume inimeste eest, kes on mõnesuguses kitsikuses. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja üldhariduskoolid, piiblikoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. Palume õnnistust kõigile inimestele, kes on nende pühade ajal haiglas või haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid tervendamas, rõõmustamas ja kinnitamas.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on:  Pauluse kirjast koloslastele 4:2

1 2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume, et meil oleks palvetades rohkesti püsivust ning usku ja usaldust Jõululapse, Jeesus Kristuse, vastu.