Palveleht 25. -31. märts 2018

Nädala teema: Aukuninga alandustee

Kiitus/ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist, millele võib toetuda: Psalm 22:2-6
2Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. 3Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. 4Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. 5Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja sina päästsid nad; 6nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse.

Pauluse kirjast filiplastele 2:5-11
5Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: 6kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, 7vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. 8Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. 9Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,
10et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, 11ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks.

Patutunnistus – vaikne palve.
Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 25:18
18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg tänada Jumalat.
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes aukuningana kandis alandust kuni ristisurmani. Tema on meid oma kannatuse ja surma läbi vabaks ostnud kogu patust ning Kristusesse uskudes saame osa igavesest elust. Tänu, et tohime usaldada ennast täiesti Kristuse hoolde ning teada, et Tema peab hoolt meie eest. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu Jumala Sõna, pühade sakramentide ning koguduse osaduse eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 50:4-10
4Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. 5Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. 6Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. 7Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse,
8et mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem üheskoos ette! Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde! 9Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib mind süüdi mõista? Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad. 10Kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält; kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 21:12-17
12Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. 13Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!” 14Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. 15Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale!”, siis nende meel läks pahaseks 16ja nad ütlesid talle: „Kas sa kuuled, mida nad ütlevad?” Jeesus ütles neile: „Kuulen küll! Kas te pole kunagi lugenud: Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust?” 17Ja ta jättis nad sinnapaika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist algaval Suurel Nädalal koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule ning kõikidele uutele leerilastele. Issand aita, et meil oleks võimalust toetada nii kaasinimest kui kogudust. Õnnistust palume meie Ilumäel asuva sõpruskoguduse toetuse projektile. Palume Jumalalt õnnistust ja jõudu inimestele, kes kannatavad. Palume Jumalalt tervist, jõudu ja hingerahu kõigile kes seda vajavad. Aita, et kannatustes ja katsumustes oleks Kristus meile väga lähedal. Palume tröösti leinajatele. Palume Jumala ligiolu kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku, et meie jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti eest. Samuti kanname palvesse Nõmme Rahu kiriku organist-koorijuhi Imbi Laasi ja kõik koorilauljad. Palvetame, et tee Nõmme Rahu koguduse osadusse leiaksid kõik inimesed, kellel see on mingil põhjusel katkenud või keda elu ja töö on toonud Eestimaa eri paigust Tallinnasse – Nõmmele. Palvetame Nõmme Rahu koguduse sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 3:14b-16
14Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, 15et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. 16Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Palume armuaja jätku meie maale ja rahvale. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Küüditamise aastapäeval mõtleme palves kõigile neile, keda küüditati ning nende pereliikmetele ja lähedastele ning palume, et küüditamisi enam kunagi ei tuleks. Palume Jumala õnnistust Suure Nädala jumalateenistustele, palvustele ja muudele ettevõtmistele ning palume, et sõnum ristilöödud ja ülestõusnud Jeesusest Kristusest, elutoojast, võiks jõuda paljude inimesteni. Palves Jumala ette kanname Ristitee, mis saab alguse Suurel Reedel kell 12.30 Tallinna Jaani kirikust.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:
1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:18
18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume õnnistust igale palvetavale inimesele ning kõigile, kelle eest palvetatakse!