Palveleht. 25. september – 1. oktoober 2016

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 119:1-8

1 Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda Seaduse järgi! 
Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest, 
kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel! 
Sina oled käskinud oma korraldusi hästi pidada. 
Oh, et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi. 
Siis ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su käske. 
Ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi. 
Ma tahan pidada su määrusi, ära mind hülga päriselt!

 

Matteuse evangeelium 22:34-40

34 Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud

saduseride suu, kogunesid nad sinna.
35 Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates:
36 „Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?”
37 Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat,
kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!
38 See ongi suurim ja esimene käsk.
39 Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!
40 Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.”
           

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Järgneva piibliteksti võib lugeda pärast vaikset patutunnistust: Psalm 51:12

12 Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!                       

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu-ja rahuaja eest Eestimaal. Tänu Kristuse eest, kelle sünnis, ristisurmas ja ülestõusmises on väljendunud Jumala suurim armastus inimlastele. Tänu Jumalale Tema jätkuva hoolitsuse eest. Tänu igavese elu tõotuse eest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma palvetega, ajaga, annetega või aineliselt. Tänu leerilaste, pühapäevakoolilaste, nende perede ning õpetajate eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 4:21

21Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 6:4-9

4 Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus.
5 Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest
oma hingest ja kõigest oma väest!
6 Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!
7 Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes
ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!
8 Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel!
9 Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita, et Sinu armastus võiks juhtida ning valgustada meis ka meie kõige varjatumad alad. Palume Püha Vaimu meid juhtima, et armastaksime Sind üle kõige ja leiaksime armastuses tee oma ligimese juurde. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume pühapäevakooli aasta Issanda hoolele, samuti leerilapsed. Palvetame sõpruskoguduste eest ning MTÜ„Sambia Sõbrad“ eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast korintlastele 1:4-9
4 Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest,
mis teile on antud Kristuses Jeesuses!
5 Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses

sõnas ja igasuguses mõistmises,
6 kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud,
7 nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates
meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist.
8 Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult
puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval.
9 Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema

Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.
Palume Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Õnnista osadust erinevate kirikute vahel, et võiksime anda head tunnistust maailmale sellega, et meil on armastus isekeskis. Ole palun inimestega konfliktipiirkondades ning kingi oma suurest armust  rahu toovaid lahendusi. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, EELK Perekeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. meie kiriku organisatsioonid.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 4:2        

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, et armastus Jumala, ligimese ja iseenda vastu võiks ka palve kaudu meis rohkeneda. Aidaku Issand olla meil palves avatud ja tundlikud ning kuulata Jumala vaikset häält.