Palveleht 26. dets. 2021 – 1. jaan. 2022

Nädala teema: Kristuse tunnistajad

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame Jumalat.

Ülistuspalve aluseks võib võtta Jeremia raamatu 20:7-11,13

7 Sa valmistasid mulle pettumuse, Issand, ja ma olen pettunud; sa oled minust tugevam ja võitsid. Ma olen iga päev olnud naeruks, kõik pilkavad mind. 8 Sest iga kord, kui ma räägin, pean ma kisendama. Ma hüüan: „Vägivald ja rüüstamine!” Sest Issanda sõna on saanud mulle igapäevaseks teotuseks ja pilkeks. 9 Aga kui ma mõtlesin: Ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse-liikmetesse. Ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud. 10 Sest ma olen kuulnud paljude laimu, ähvardust kõikjal: „Andke üles! Anname ta üles!” Kõik mu sõbrad luuravad mu vääratust: Vahest ta laseb ennast tüssata, et saaksime teda võita ja temale kätte tasuda. 11 Aga Issand on minuga otsekui võimas kangelane; seepärast komistavad mu jälitajad ega suuda midagi. Nad jäävad suurde häbisse, sest neil ei ole tulemust. See on igavene häbi, mida ei unustata. 13 Laulge Issandale, kiitke Issandat, sest tema päästab vaese hinge kurjategijate käest!

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 32:1

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname rahu ja lootuse eest, mida Jumal saab inimesele anda ka siis, kui väliselt midagi ei muutugi. Kanname tänus Jumala ette kõik koguduse liikmed ning vaimulikud. Tänu eestpalvetajate eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                            

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 119:41-48
41Tulgu mulle sinu heldus, Issand, ja su pääste su ütluse järgi, 42et ma vastaksin oma teotajaile; sest ma loodan sinu sõna peale! 43Ära kisu ilmaski mu suust ära tõesõna, sest ma loodan su seaduste peale! 44Ma tahan hoida su Seadust alati, ikka ja igavesti, 45ja avaruses käia, sest ma nõuan sinu korraldusi. 46Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda.
47Ma tahan ennast rõõmustada sinu käskudega, mida ma armastan. 48Ma tõstan oma käed su käskude poole, mida ma armastan, ja mõlgutan meelt su määruste üle.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 10:16-22

16 Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid! 17 Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides, 18 teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. 19 Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida, 20 sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu. 21 Aga vend annab surma venna ja isa lapse, ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. 22 Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes on kunagi ristitud või leeritatud, kuid jäänud kogudusest kõrvale. Juhtigu Issanda hea ja armastav Vaim nad tagasi koguduse keskele. Palume Jumalalt abi paljude inimeste- ja ka koguduste raskele majanduslikule olukorrale, andku Issand ise tarkust ja häid lahendusi. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Palume, et Jumal oleks eriliselt ligi surijatele ning annaks rahu ja igavese elu kindla lootuse. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon ja preestriameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning kõik juhatuse ja nõukogu liikmed ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 6:8,11-15; 7:51-60

8 Aga Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas.

11 Siis nad kihutasid üles mehi ütlema: „Me oleme kuulnud teda rääkivat teotussõnu Moosese ja Jumala vastu.” 12 Nad ässitasid rahvast ja vanemaid ja kirjatundjaid ning tulid, võtsid Stefanose kinni ja viisid ta Suurkohtu ette. 13 Nad seadsid sinna ka valetunnistajaid, kes ütlesid: „See inimene ei lakka rääkimast sõnu püha paiga ja Seaduse vastu.
14 Me oleme kuulnud teda ütlevat, et see Jeesus Naatsaretlane hävitab selle koha ja muudab kombed, mis Mooses meile on pärandanud.” 15 Ja kui kõik Suurkohtus istujad teda ainiti vaatasid, nägid nad tema palge olevat otsekui ingli palge. 51 Te kangekaelsed ja ümberlõikamatud südamelt ja kõrvadelt! Teie panete alati vastu Pühale Vaimule, nii nagu teie isad, nõnda teete teiegi. 52 Keda prohvetitest teie isad ei ole taga kiusanud? Ja nad on tapnud need, kes kuulutasid ette selle Õige tulemist, kelle reetjaiks ja mõrtsukaiks nüüd olete saanud teie, 53 kes te saite Seaduse inglite antud korralduse kaudu, ent ei ole seda pidanud.”

Stefanose surmamine 54 Aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neil südamesse ja nad kiristasid hambaid. 55 Stefanos aga, täis Püha Vaimu, vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesust seismas Jumala paremal käel 56 ja ütles: „Ennäe, ma näen taevaid avanevat ja Inimese Poja seisvat Jumala paremal käel.” 57 Selle peale nad karjusid valju häälega ja oma kõrvu kinni hoides sööstsid nagu üks mees tema kallale 58 ja kihutasid ta linnast välja ning viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma rõivad maha ühe noormehe jalgade ette, keda kutsuti Sauluseks, 59 ja nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis: „Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!” 60 Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega: „Issand, ära pane seda neile patuks!” Ja kui ta seda oli öelnud, uinus ta.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et ikka oleks neid, kes usaldavad Kristust ja Tema juhatust, armu ja halastust. Tõstame Jumala ette kõik üksikud või hirmul olevad  inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on iga päev meie juures. Palvetame piiskoppide, preestrite ja diakonite eest. Palume kirikuvalitsuse liikmete, koguduste vaimulike, juhatuste ja nõukogu liikmete eest ning kõikide kogudust liikmete eest.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 15:14 

14Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
Palume, et Issand aitaks meil palves ära tunda Tema tahtmise.