Palveleht. 26. nov. – 2. dets. 2017

Nädala teema: Kristus – taeva ja maa Issand

Kiitus/ülistus

Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: 1. Pauluse kirjast korintlastele 15:22-28

22 sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda
tehakse ka kõik elavaks Kristuses. 23 Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul;  24 ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe. 25 Sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla.  26 Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. 27 Sest „Jumal on kõik alistanud tema jalge alla”. Aga kui ta ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale selle, kes temale kõik alistas.  28 Kui aga kõik on alistatud, siis alistub ka Poeg ise sellele, kes temale on kõik alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges.

Patutunnistus – vaikne palve

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 32:1

1 Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

7 Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve

Aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Issanda, meie Lunastaja eest, kes on kõikide aegade valitseja. Täname rahu ja lootuse eest, mida Tema ainsana saab inimesele anda ka siis kui väliselt jääb olukord muutumatuks. Kanname tänumeeles Jumala ette kõik inimesed, kes pea mööduval kirikuaastal on Nõmme Rahu koguduse kaudu ajast igavikku saadetud. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et meie Jumal on palvete kuulja. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige armu ja abi eest, mida tohtisime Issandalt vastu võtta.

Eestpalve aeg

Pereliikmed ja lähedased

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 143:1-10

1 Issand, kuule mu palvet, pane tähele mu anumist! Oma ustavuses vasta mulle, oma õiguses! 2 Ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palge ees! 3 Sest vaenlane jälitab mu hinge, ta rõhub maha mu elu, ta paneb mind istuma pimedusse nagu need, kes on ammugi surnud.  4 Mu vaim nõrkeb mu sees ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus. 5 Ma meenutan muistseid päevi, ma mõtisklen kõigist su tegudest, ma mõlgutan meeles su kätetöid. 6 Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu janunev maa. Sela.  7 Vasta mulle peatselt, Issand! Mu vaim on lõppemas! Ära pane oma palet mu eest varjule, et ma ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda!  8 Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale! Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge! 9 Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; sinu kaitse alla ma kipun! 10 Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal!
Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!

2. Pauluse kirjast korintlastele 5:10

10 sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Koguduse õpetaja, töötegijad ja koguduse liikmed

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:31-46

31 Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile 32 ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad
üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. 33 Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. 34 Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! 35 Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, 36 ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.”  37 Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind? 38 Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind? 39 Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?”  40 Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” 41 Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! 42 Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, 43 ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.” 44 Siis vastavad ka need: „Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?” 45 Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.” 46 Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.”

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume usku Sinu tõotuste täitumisse ja Issanda kuningriigi avalikuks saamisele. Palume Jumalalt tervist ja paranemist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume neile, kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest.

Kirik, maa ja rahvas

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Malaki raamat 3:19-20

19 Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, ja kõik ülbed ja kõik,kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära,ütleb vägede Issand, ega jäta neile ei juurt ega oksa.  20 Aga teile, kes te mu nime kardate,  tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et mõtleksime oma surmale ning Kristuse taastulemisele. Aita valvata ja paluda ning usus kinni haarata Kristuse lunastavast armust. Palvetame Kiriku piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikidele preestrite ja diakonite, koguduste juhatuste ja koguduste liikmete eest. Palume Jumala kätte 28.-29. novembril toimuva Kirikukogu. Õnnistust palume Usuteaduse Instituudile, EELK Perekeskusele, Laste-ja Noorsootöö Ühendusele, Misjonikeskusele, koolidele ja lasteaedadele ning kõikidele, kes kirikus töötavad ja/või selle käekäigu eest palvetavad.

Palvetajad Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palvetame ustavate eestpalvetajate eest. Palume, et meilgi jätkuks palvetades püsivust ja Jumala Püha Vaim oleks alati meie palveid juhtimas ning kuulmas.