Palveleht 26. veebruar – 4. märts 2023

Nädala teema: Jeesus – kiusatuste võitja

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

 

Kirjakoht Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Psalm 91:1-4; 11-12

1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, 2 see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!” 3 Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest.
4 Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju; tema tõde on kilp ja kaitsevall. 11 Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.

12 Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, mille võib võtta vaikse patutunnistuse palve aluseks: Psalm 25:18 

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset patutunnistuse palvet: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname alanud paastuaja eest. Täname Kristuse eest, kes on kiusatuste võitja ja meie tugevuse allikas. Täname, et Püha Vaim teeb meis oma head tööd ja annab meile armu ja abi meie kiusatuste või katsumuste tundidel. Täname, et võime oma läbikukkumiste ja vääratustega tulla alati ja igal ajal Kristuse risti alla ja paluda andeks ning saada andeks ning võtta Jumalalt vastu uut jõudu oma elutee jätkamiseks. Täname ustavate koguduse liikmete ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Palvetame pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Moosese raamat 4:3-10 

3 Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Issandale roaohvri maaviljast, 4 ja ka Aabel tõi oma lammaste esimesest soost ning nende rasvast, ja Issand vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale,
5 aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. 6 Ja Issand küsis Kainilt: „Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd?
7 Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!” 8 Ja Kain ütles oma vennale Aabelile: „Lähme väljale!” Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. 9 Aga Issand küsis Kainilt: „Kus on su vend Aabel?” Ja tema vastas: „Ei mina tea. Kas ma olen oma venna hoidja?” 10 Ja tema ütles: „Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest

 

Palvetame koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 16:21-23

21 Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama,  et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja  ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. 22 Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama: „Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!” 23 Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele: „Tagane, vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil.”
Palume Jumala õnnistust ja armu kõikidele inimestele Eestimaal. Jumala armu alla palvetame kõik koguduse juhatuse-, nõukogu-, revisjonikomisjoni liikmed ja sinodi saadikud. Palume inimeste eest, kes on mõnesugustes haigustes või kiusatustes ja kannatustes; palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi koos perega ja abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere. Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume abielus ja laulatatud inimestele, et Jumal kingiks armastust ja pühendumist. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse koguduse noored ja lapsed ning 5. märtsil alustava uue leerirühma. Palume Jumala õnnistust meie sõpruskogudustele Ilumäel, Kuopios, Ashimis, Riias ja Destinis.

 

Palvetame kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal maailmas       

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 3:8

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.

Palvetame inimeste eest, kes Kristust veel ei tunne. Palume meile kõigile, kes me siin Eestimaal elame, tänumeelt, rahuaega ning lootust Jumalale. Palume õnnistust Eesti presidendile ja kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Õnnistust palume piiskoppidele, preestritele ja diakonitele ning koguduste töötegijatele ja koguduse liikmetele. Palume Jumala armu ja halastust ning rahu kõikidesse sõjakolletesse ning rahumeelseid lahendusi. Eriti palume sõja lõppemise ja õiglase rahu pärast Ukrainas. Palume õnnistust kõikidele sõjapõgenikele. Õnnistust palume erinevate kirikute liikmete vahelisele osadusele – Eesti Kirikute Nõukogule, Eesti Evangeelsele Alliansile. Palume Jumala juhtimist ja õnnistust Usuteaduse Instituudi tööle, Laste ja Noorsootöö Ühendusele, EELK Misjonikeskusele, kõikidele kaplanaatidele, koolidele ja lasteaedadele, Kristlike Raudteelaste Ühingule jpt.

 

Palvetame palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

 Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:28

28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!

 Palvetame ustavate eestpalvetajate eest. Palume, et kristlased kasutaksid seda suurt eesõigust, kõnelda Jumalaga aga ka vaikida Jumalas ning saada Temalt selgust, jõudu ning julgust oma elutee jätkamiseks.

 

 

Meie Isa Palve

Meie Isa, kes Sa oled taevas!

Pühitsetud olgu Sinu nimi.

Sinu riik tulgu.

Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.

Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.

Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.

Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.

Aamen.