Palveleht 27.12- 2.01.2021

Nädala teema: Jumal on armastus

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat!

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

 

Koht Piiblist, millele võib Jumalat kiites ja ülistades toetuda:

Õpetussõnad 8:1,22-30

1 Eks hüüa tarkus, eks tõsta arukus häält?

22 Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal.

23 Igavikust alates on mind eraldatud, ürgajast peale, enne maailma algust.

24 Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad.

25 Veel enne kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina,

26 kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki. 27 Kui tema valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale,

28 kui ta kinnitas pilved ülal, kui said jõuliseks sügavuse allikad,

29 kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust, kui ta kinnitas maa alused,

30 siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps, olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees,

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on:  Psalm 41:5

5 Ma ütlesin: „Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing, sest ma olen pattu teinud sinu vastu!”

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu 2020 aasta eest! Täname, et Issand on alati meiga. Kanname tänupalves Jumala ette kõik koguduse liikmed, töötegijad ja vaimulikud. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad, oma oskuste, aja, annetega või majanduslikult toetavad. Tänu sõpruskogudustes olevate õdede ja vendade eest Kristuses ja nende poolt tehtavate eestpalvete eest.

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                               Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 92:13-16

13  Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.

14 Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes.

15 Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad

16 kuulutama, et Issand on siiras, et minu kaljus ei ole ülekohut.

 Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 21:19b-25

Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle:„Järgne mulle!”
20 Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda
Jeesus armastas, kes ka õhtusöömaajal oli nõjatunud tema rinnale ja
küsinud: „Issand, kes on su äraandja?”
21 Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele: „Issand, aga kuidas on temaga?”
22 Jeesus ütles talle: „Kui ma tahan, et ta jääb minu
tulekuni – mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle!”
23 Siis levis kuuldus vendade seas, et too jünger ei surevatki. Aga Jeesus ei olnud öelnud talle, et ta ei sure, vaid: „Kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni – mis see sinusse puutub?”

24 Tema on see jünger, kes tunnistab neist asjust ja on selle
kirjutanud; ja me teame, et tema tunnistus on õige.
25 On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis, ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Olgu Issand armastuses ligi ning kinkigu usku, elu- ja vaimujõudu. Palume Jumala õnnistust uuele Issanda Aastale 2021. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning kõikide juhatuse liikmete ning nende perede eest. Õnnistust, rõõmu ja tervist palume kõikidele koguduse töötegijatele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ja Ilumäel. Palume Jumala lähedalolu ja vaimulikku puudutust neile, kel puudub Kristusega isiklik suhe.

 

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 3:1

1 Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Tõstame Jumala ette kõik pered, andku Issand pere liikmetele armastust Jumala ja üksteise vastu, tänulikku meelt ning rohkesti jõudu. Palume üksikute inimeste eest, et Issand oma lähedaloluga võiks neile tuntavalt ligi olla. Palume inimeste eest, kes on mõnesuguses kitsikuses. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse liikmete, kõikide preestrite ja diakonite, koguduste juhatuste ja nõukogude ning koguduste liikmete eest. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ning kõik üldhariduskoolid ning lasteaiad ja lastehoiud. Õnnistust palume kiriku allasutustes töötavatele inimestele. Palume jõudu kõikidele eesliini töötajatele sel Covid-19 viiruse ajal. Olgu Issand kõikide haigete ja hirmul olijatega. Olgu Jumala rahu ja valgus eriliselt kõikidega sel rahutul ajal ning täitku Issanda Püha Vaim meid rahu, rõõmu ja lootusega.

 

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Issandalt usku, lootust ja armastust!