Palveleht 27. juuni – 3. juuli 2021

Nädala teema: Halastage!

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 13:2-6

2Kui kaua sa, Issand, unustad mind hoopis, kui kaua sa peidad oma palet mu eest?
3Kui kaua ma pean muret tundma oma hinges  ja kandma kurbust päevast päeva oma südames? Kui kaua saab mu vaenlane suurustada mu vastu?
4Vaata ometi! Vasta mulle, Issand, mu Jumal! Tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale,
5et mu vaenlane ei ütleks:”Ma sain võimust ta üle!”

ja mu vastased ei ilutseks, sellepärast et ma kõigun.
6Kuid mina loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest.
Ma tahan laulda Issandale,et ta mulle on head teinud.

 

              

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patukahetsuspalvet võib lausuda: 1. Johannese 1:7

9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et meil on halastav ja andeksandev Jumal. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning võimaluse eest pühakodadesse jumalateenistustele koguneda. Täname oma kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Tänu olgu kõige eest!

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka 13:1-5

1 Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega.

2 Ja Jeesus ütles neile vastuseks: „Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud?
3 Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.
4 Või arvate, et need kaheksateist, kelle peale langes Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad?
5 Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 14:13-19

13 Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem
võtkem kohustuseks mitte saada vennale komistuseks või kiusatuseks!
14 Ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski pole
ebapuhas iseenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab midagi keelatu olevat – sellele on see keelatud.
15 Aga kui su vend saab toidu pärast kurvaks, siis sa ei käi
enam armastuse järgi. Ära saada hukka oma toiduga seda, kelle eest Kristus on surnud!
16 Ja ärgu olgu teotatav see, mis teie jaoks on hea.
17 Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.
18 Sest kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja tunnustatud inimeste poolt.
19 Niisiis, taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üksteise ülesehitamiseks!

Palume Jumala halastust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita mõista, et oleme patused ning vajame Tema halastust. Palume Jumala õnnistust, et me suudaksime toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused, võiksid tulla meile imeliselt kasuks ning tuua Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palume kosutavat suvepuhkust kõigile. Palvetame sõpruskoguduste eest Riias, Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Iiobi raamat 35:1-8

Ja Eliihu jätkas ning ütles:
2  „Seda sa pead siis õigeks, nimetad oma õiguseks Jumala ees,

3  et sa küsid: „Mis kasu mul on, mis abi on mul sellest, et ma pattu ei tee?”

4 Ma annan sõnadega vastuse sulle ja koos sinuga su sõpradele.

5 Tõsta oma pilk taeva poole ja vaata, pane tähele pilvi, mis on sinust kõrgemal!

6 Kui sina pattu teed, mida sa sellega temale võiksid teha? Ja kui sinu üleastumisi on palju, mida sa nendega tema vastu võiksid korda saata?

7 Kui sa oled õige, mida sa temale võiksid anda? Või mida olekski tal võtta sinu käest? 8 Su ülekohus mõjutab vaid sinusugust meest ja su õiglus inimlast.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Kristus halastaks jätkuvalt meist igaühe peale. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname kristliku kasvatuse ja vaimuliku hariduse andmise meie kodudes, koolides ja kõrgkoolides.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast galaatlastele 6:1

2 Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.

Palvetame kõikide koormatute eest ning palume, et meil oleks silmi märgata koormatuid ning neid palves Issanda ette kanda!

 

Seejärel sobib palvetada Jeesuse poolt meile jäetud palve, ehk Meie Isa Palve

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.

Aamen.

Palveaja võib lõpetada lausudes Aaroni õnnistussõnad:

Issand õnnistagu meid ja hoidku meid, Issand lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline, Issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu.