Palveleht 27. märts – 2. aprill 2022

Nädala teema: Eluleib

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele tänupalves võib toetuda: 5. Moosese raamat 8:2-3

2 Ja tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su Jumal, sind on lasknud käia need nelikümmend aastat kõrbes, et sind alandada, et sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames: kas sa pead tema käske või mitte! 3 Tema alandas sind ja laskis sind nälgida, ja ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust.

 

Johannese evangeelium 6:1-15

1 Pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tibeeriase järve. 2 Ja temaga läks kaasa suur rahvahulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. 3 Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega. 4 Ent paasa, juutide püha, oli ligi. 5 Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele: „Kust me ostame leiba, et need saaksid süüa?” 6 Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. 7 Filippus vastas talle: „Isegi kahesaja teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks.” 8 Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle: 9 „Siin on üks poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele?” 10 Jeesus ütles: „Pange inimesed istuma!” Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes viis tuhat meest. 11 Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad tahtsid. 12 Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele: „Koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku!” 13 Siis kogusid nad viiest odraleivast kokku kaksteist korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud.
14 Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad: „Tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma.” 15 Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha, ja ta tõmbus mägedesse üksindusse.

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 25:11

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

 

Kirjakoht, millele võib palveks lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse kui Eluleiva eest. Täname, et Jeesus Kristus on tulnud Jumala juurest ning Temast osas saades ja Temasse jäädes pärime igavese elu. Tänu, et tohime usaldada Jeesust igas oma elu olukorras. Tänu igapäevase leiva eest! Tänu koguduse, Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest.

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 84:6-10, 13

6Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.
7Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks;
ka varajane vihm katab neid õnnistusega.
8Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.
9Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela.

13Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:24

24Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega
sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt õnnistust ja jõudu lastega peredele aga ka inimestele, kes kasvatavad lapsi üksi. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatuste või katsumuste kaudu võiks Kristus ometi saada meile palju lähemale. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku ja usaldust Kristusele ning kindlat lootust, et meil on igavene kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame pühapäevakooli ja leerirühma eest. Samuti palume õnnistust piiblitundidele ning meie koguduse noortele ja noortetööle. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kirjast korintlastele 10:1-6

1 Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere 2 ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres, 3 ja kõik sõid sama vaimulikku rooga
4 ja kõik jõid sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid; see kalju oli aga Kristus. 5 Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes. 6 Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja,

nii nagu nemad himustasid.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame vaba Ukraina riigi ja rahva eest. Palume sõja lõppu ning palvesse tõstame kõik sõjapõgenikud. Palvetame nende eest, kes on selle sõja tõttu kaotanud oma lähedasi. Trööstigu Issand ise kõiki leinajaid ning andku jõudu edasi elamiseks. Palume, et Issanda Sõna oleks jätkuvalt kuulutatav ja kuuldav ning see võiks leida eest avatud südameid ning kanda head vilja – nii maise elu kui igavese elu tarbeks. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid, kirikuvalitsuse liikmed ning iga koguduse liikme. Eestpalvesse kanname presidendi, valitsuse liikmed, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik need, keda seatud inimeste teenistusse. Palume rahu eest.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus

Palume õnnistust igale palvetavale inimesele!