Palveleht 28. aprill – 4. mai 2024  

Nädala teema: Taevariigi kodanikuna maailmas

Kiitus ja ülistus – aeg kiita Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib toetuda palve ülistusosas: Psalm 98:1-9

1Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. 2Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. 3Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. 4Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale! 5Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega! 6Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! 7Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad! 8Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos 9Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale; ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses.

1. Johannese kiri 3:19-24 
19 Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Ja me võime kinnitada tema ees oma südant, 
20 et olgu mis tahes, milles meie süda meid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. 21 Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees 22 ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. 23 Ja see on tema käsk, et me usuksime tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu andnud. 24 Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis – Vaimust, kelle ta meile on andnud. 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 25:8

8 Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname iga koguduse liikme, kaastöölise ja vaimuliku eest. Tänu pühapäevakooli- ja piiblitundide eest. Tänu Lunastaja kiriku ja taaspühitsemise aastapäeva eest 4. mail. Aitäh sõpruskoguduste eest. Täname, et Jumal on kutsunud Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sanderi piiskopi ametisse. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 3:18

18 Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega! 
Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 15:10-17

10Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse. 11Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. 12Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid! 13Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. 14Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. 15Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt. 16Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. 17Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist!

Palume Jumala õnnistust ja ligiolu igale koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala hoolde kõik koguduses toimuva ning palume, et see oleks Temast, Tema läbi ja Tema poole. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palume jõudu toetada inimesi, kes toetust vajavad. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Palvetame, et Jumala hea ja armuline Püha Vaim oleks inimestele väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja piiskop Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse sekretäri Merle Alveuse. Palvetame Jumala kätte koguduse pühapäevakooli lapsed ning õpetajad: Esme Liive ja Liina Sanderi. Palvesse kanname meie koguduse leerilapsed, meie koguduse tulevased liikmed. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 4:2-6

2Sel päeval on Issanda võsu iluks ja auks, ning maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile. 3Ja kes Siionis alles jääb ning Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks, igaühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud, 4siis kui Issand on ära pesnud Siioni tütarde saasta ja uhtunud Jeruusalemmast ta veresüü kohtu- ning põletusvaimuga. 5Ja Issand loob kogu Siioni mäe asukoha ning sealse kogunemispaiga kohale pilve päevaks ning suitsu ja leekiva tulepaistuse ööseks, sest kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks. 6Ja katus on varjuks päeva palavuse eest ja pelgupaigaks ning ulualuseks rajuilma ja vihma puhul.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Jumala hoolde piiskopid, kirikuvalitsuse liikmed, Tallinna praosti, kõigi koguduste- ja kaplanaatide vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume inimeste eest, kes elavad sõjakolletes või katastroofipiirkondades, on näljas, haiged või ära kasutatud. Olgu Issanda ja ka heade inimeste abi ligi. Palume, et Jumal kingiks lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoidku meie kõigi silme ees igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu  jt. Kiriku asutused. Palume õiglast rahu Ukrainasse ja Pühale maale.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

 Palume, et Issand ise tugevdaks meie usku. Palume, et meil oleks rohkesti rõõmu 

 oma Taevase Isaga koos olemisest, Temaga palves suhelda, aga ka vaikuses koos olla.