Palveleht 28. august – 3. september 2022

Nädala teema: Enese läbikatsumine

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas on sobiv aeg kiita ning ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele ülistusosas toetuda: Luuka evangeelium 18:9-14

9 Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna: 10 „Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. 11 Seisma jäädes palvetas variser endamisi: „Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. 12 Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan.” 13 Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: „Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!”
14 Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult,  mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse.”

Pauluse kirjast roomlastele 3:21-28

21 Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, 22 see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, 23 sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest 24 ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, 25 kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud 26 oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. 27 Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse

läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi. 28 Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata.

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 32:1

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda kirjakoha: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes annab andeks kõigile, kes alandliku meelega oma pattu kahetsevad. Täname, et Pühas Vaimus leiame uut jõudu ja elujulgust. Täname rahu ja lootuse eest, mida Jumal saab inimesele anda ka siis kui väliselt midagi ei muutu. Kanname tänumeeles Jumala ette kõik koguduse liikmed ja vaimulikud. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ning toetavad. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et meie Jumal on elav Jumal, kes kuuleb meid ja vastab palvetele. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kauni suveaja eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalveaeg                                                                                                                                               Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:6-14, 19

6 Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. 7 Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud. 8 Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad sa mulle tarkust teada. 9 Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi! 10 Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-liikmed, mis sina oled puruks löönud! 11 Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod! 12 Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! 13 Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! 14 Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!
19 Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kirjast 5:5b

Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb
suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja paranemist ning hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume kõigile, kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Eestpalvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Õnnistust palume kõikidele, kes tegelevad Nõmmel jumalateenistuse salvestamisega. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Õpetussõnad 28:13-14

13 Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu. 14 Õnnis on inimene, kes alati kardab Jumalat, aga kes teeb oma südame kõvaks, langeb õnnetusse.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume eriti inimeste eest, kes on leinas, ahastuses, mures või kitsikuses. Tõstame Jumala ette kõik Ukraina sõjapõgenikud, üksikud või hirmul olevad  inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on abimees ning Tema on iga päev meie juures maailma ajastu otsani. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Õnnistust palume kõikidele neile, kes kirikus töötavad või selle käekäigu eest palvetavad. Palvetame Jumala hoidmise ja õnnistuse hoolele kõik kooliteele esimest korda minejad, aga ka kõik need, kes kooliteed jätkavad. Ole ligi kõikidele õpetajatele ja õppejõududele. Palvesse kanname EELK Usuteaduse Instituudi aga ka kõik teised kiriku- ja üldhariduskoolid, lasteaiad ja lastehoiud, kõrg- ja kutsekoolid. Palume rahu Ukrainasse ning rahu kõikidesse sõjakolletesse ja rahututesse inimsüdametesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 15:14-15 

14Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. 15Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime,
siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.

Palume, et Issand aitaks meil palves ära tunda Tema tahtmise.