Palveleht 28. jaanuar – 3. veebruar 2024  

Nädala teema: Teenimatu arm

Kiitus ja ülistus – selles palveosas on aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kirjakoht Piiblist, millele võib palve ülistusosa aluseks võtta: Psalm 18:2-7

“Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi! 3Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik! 4“Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma vaenlaste käest.
5Surma köidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. 6Surmavalla köied ümbritsesid mind, surma võrgud sattusid mu ette. 7Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu.

Taanieli raamat 9:18b 

Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51: 3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!  

Pärast vaikselt patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu avatud kirikute, Sõna ja Sakramentide eest. Täname iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Täname kõigi palvetajate eest ning kõigi eest, kes oma nõu ja jõuga on koguduses abiks. Aitäh sõpruskoguduste eest. 

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 17:7-10

7Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb: “Tule kohe siia ja istu lauda!”?8Eks ta pigem ütle talle: “Valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö ja joo sina!” 9Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? 10Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha.”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  1. Saamueli raamat 16:1-13

1Ja Issand ütles Saamuelile: “Kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine: mina läkitan sind petlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga.” 2Aga Saamuel ütles: “Kuidas ma võin minna? Kui Saul kuuleb, siis ta tapab mu.” Ja Issand vastas: “Võta üks mullikas enesega kaasa ja ütle: Ma tulin Issandale ohverdama. 3Kutsu siis Iisai ohvrile ja mina õpetan sind, mida sa pead tegema; siis võia mulle see, keda ma sulle nimetan!” 4Ja Saamuel tegi, nagu Issand oli öelnud, ja läks Petlemma. Aga linna vanemad tulid värisedes temale vastu ja küsisid: “Kas tuled rahuga?” 5Ja ta vastas: “Rahuga. Ma tulen Issandale ohverdama; pühitsege endid ja tulge koos minuga ohvrile!” Siis ta pühitses Iisaid ja tema poegi ning kutsus nad ohvrile. 6Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliabi ja mõtles: “Küllap on nüüd Issanda ees tema võitu.” 7Aga Issand ütles Saamuelile: “Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.” 8Siis Iisai kutsus Abinadabi ja laskis ta Saamueli eest mööda minna; aga Saamuel ütles: “Issand ei ole ka teda valinud.” 9Siis Iisai laskis Samma mööda minna, aga Saamuel ütles: “Issand ei ole ka teda valinud.” 10Nõnda laskis Iisai oma seitse poega Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles Iisaile: “Issand ei ole neid valinud.” 11Ja Saamuel küsis Iisailt: “Kas poisid on kõik siin?” Ja Iisai vastas: “Noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid.” Siis ütles Saamuel Iisaile: “Läkita keegi talle järele ja too ta siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb!” 12Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja Issand ütles: “Tõuse ja võia teda, sest tema on see!” 13Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Täname Jumala armu eest ning palume, et mõistaksime taibata Jumala armu ning anda Jumalale tänu. Palume Jumalalt halastust ja abi. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning koguduse abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Palume jätkuvalt koguduse lapsed ja noored ning noored pered Jumala armu ja hoidmise alla ning palume, et kõik leiaksid oma koha koguduses. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust Tartu Rahu aastapäevale pühendatud tänupalvusele  2. veebruaril kell 18.00 Nõmme Rahu kirikus.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele  9:15-16

Jumal ütleb: “Ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu.”
16Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse kõik, kes seatud rahva teenistuses. Palvetame peapiiskopi, piiskoppide, kõikide vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume rahu pärast maailmas, palume kohest sõja lõppu Ukrainasse ning õiglast rahu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse jt.

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 5:16

16Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.

Palume Jumala Püha Vaimu, et Tema täidaks meid ja juhiks palvele.