Palveleht 28. veebruar – 5. märts 2016

Nädala teema: Jeesus – kurjuse võimu võitja

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Sakarja raamat 3:1-5
1 Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas Issanda ingli
ees, ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas.
2 Ja Issanda ingel ütles saatanale: „Issand sõidelgu sind, saatan! Jah, Issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind! Eks see ole tulest tõmmatud tukk?”
3 Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees.
4 Siis ingel kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees, nõnda: „Võtke tal määrdunud riided seljast ära!” Ja ingel ütles temale: „Vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud
ja ma riietan sind uute riietega!”
5 Ja ta ütles: „Pange temale puhas mähis pähe!” Ja temale pandi
puhas mähis pähe ja riided selga. Ja Issanda ingel seisis juures.

Luuka evangeelium 11:14-23
14 Ja kord ajas ta välja kurja vaimu; see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima, ja rahvahulgad panid seda imeks.
15 Aga mõned nende seast ütlesid: „Ta kihutab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Peltsebuli abil.”
16 Teised aga nõudsid kiusates tema käest tunnustähte taevast.
17 Jeesus aga, teades nende mõtteid, ütles neile: „Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse, ja koda langeb koja peale.
18 Aga kui saatangi on omavahelises riius lõhenenud, kuidas siis tema kuningriik saab püsida? Te ju ütlete, et mina ajavat kurje vaime välja Peltsebuli abil.
19 Aga kui mina ajan kurje vaime välja Peltsebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad.
20 Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja,
siis on Jumala riik jõudnud teie juurde.
21 Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus.
22 Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi.
23 Kes ei ole minuga, see on minu vastu, kes ei kogu minuga, see pillab.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristuse eest, kes on võitnud kurjuse võimu. Tänu koguduse liikmete, kaasööliste ja vaimulike eest. Aitäh sõprade ja sõpruskoguduste eest. Tänu Jumalale kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:11-20
11 Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!
12 Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida.
13 Selle hing viibib heas põlves ja ta sugu pärib maa.
14 Issanda osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta annab neile teada oma lepingu.
15 Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja.
16 Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets!
17 Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest!
18 Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!
19 Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu,
millega nad mind vihkavad!
20 Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse,
sest ma otsin pelgupaika sinu juures!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 5:1-11
1 Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed,
2 ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on
iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale.
3 Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi,
nõnda nagu on kohane pühadele.
4 Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi
teile, vaid selle asemel olgu tänu.
5 Seda teadke kindlasti, et ühelgi hoorajal ega kõlvatul ega ahnitsejal – tähendab ebajumalateenreil – ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis.
6 Ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade
pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale!
7 Ärge siis saage nende kaaslasteks!
8 Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed –
9 valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões -,
10 uurige, mis on Issandale meelepärane,
11 ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt ustavust ja armu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest, kogudust ja võimalus ka orbe Sambias. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume reisil olevaid inimesed Issanda kätte. Palume tröösti leinajatele. Palume, et Issand kinnitaks ja oleks lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvekätele kanname koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning tema pere ning aseesimehe Meelis Pirni ja tema pere. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume õnnistust kevadisele leerikursusele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 9:62
“Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!”
Palvesse kanname Eestimaa ja siin elavad inimesed. Veel kanname palvesse presidendi, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskoppide, preestrite ning diakonite eest. Samuti iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Usuteaduse Instituudi, Perekeskuse Tallinnas ja Tartus, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. meie kiriku organisatsioonid.

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume Jumala õnnistust kõikidele palvetajatele, rohket usku ja püsivust.