Palveleht 29. august – 4. september 2021

Nädala teema: Meie ligimene

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht Piiblist, millele ülistuspalves toetuda: Pauluse kirjast roomlastele 13:8-10

8 Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui
ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud.
9 Sest käsk: „Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi
varastada, sa ei tohi himustada”, ja mis tahes muu käsk on
kokku võetud selles sõnas: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!”
10 Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine.

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 55:23a

Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest;

 

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta

annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

   

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristusele, kes kannab hoolt meie vajaduste eest ning on Kristuses tõotanud Temasse uskujatele kinkida oma suurest armust igavene elu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest ning osaduse eest, mida Issand inimeste vahele kingib. Täname kauni ja kosutava suve eest! Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:40

Kristus ütleb: “Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes

mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Ruti raamat 1:8-11, 14-18 

8 ütles Noomi oma mõlemale miniale: „Minge, pöörduge kumbki oma ema koju! Issand tehku teile head, nagu te olete teinud surnuile ja minule!
9 Andku teile Issand, et leiaksite varjupaiga kumbki oma mehe kojas!” Ja ta suudles neid. Aga nad tõstsid häält ja nutsid
10 ning ütlesid temale: „Ei, me läheme koos sinuga su rahva juurde!”
11 Aga Noomi ütles: „Minge tagasi, mu tütred! Miks peaksite tulema koos minuga? On mul siis veel poegi üsas, et need võiksid saada teile meesteks?

14 Aga nemad tõstsid häält ja nutsid veel enam; Orpa suudles seejärel oma ämma, kuna Rutt jäi tema seltsi.
15 Noomi ütles: „Vaata, su kälis pöördus tagasi oma rahva ja jumalate juurde. Pöördu ka sina oma käliksele järele!”
16 Kuid Rutt vastas: „Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal.
17 Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki! Issand tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!”
18 Kui Noomi nägi, et Rutil oli kindel nõu temaga kaasa tulla, siis ta sellest enam ei rääkinud.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning armastaksime ja palvetaksime ustavalt Issanda poole. Palume, et hoiaksime silme ees Kristuse ning Tema tõotuse meile – igavese elu. Palume, et julgeksime inimesi taevateele kaasa kutsuda. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Jumala õnnistavatesse ja hoidvatesse kätesse tõstame meie koguduse kaastöölistele, et kõigil oleks jõudu sügisel taas rõõmsasti jätkata. Palume õnnistust kodukülastustele, koguduse hoolekandetööle. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 12:41-44

41 Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas
rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju.
42 Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu.
43 Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: „Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu,
44 sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest

kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust uuele presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jaksu ja rohket Jumala õnnistust kõikidele õpilastele, õpetajatele, üliõpilastele ning õppejõududele ning kõikidele lapsevanematele uueks kooliaastaks Ole ligi kõikidele õpetajatele ja õppejõududele. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi ning selle aastase vastuvõtu, koolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Perekeskuse jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Heebrea kiri 4:16

16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime

ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Palume, et Jumala Püha Vaim julgustaks meid ikka palvetama, et meil oleks silmi nägema ligimest ja tema muret ning jaksu aitamiseks. Palume, et palvetaksime ustavalt, Jumalat usaldades.