Palveleht 29. dets. 2019– 4. jaan. 2020

Teema: Püha perekond

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

 

Kohad Piiblist: Jesaja raamat 25:1. 4-5

 1 Issand, sina oled mu Jumal, ma tahan sind ülistada, su nime kiita,
sest sa oled teinud imet, su otsused muistsest ajast on õiged ja kindlad. 

4 Sest sa oled kindluseks viletsale ja pelgupaigaks vaesele ta kitsikuses,
ulualuseks raju eest, varjuks palavuse eest;
on ju julmade viha otsekui raju, mis raputab müüri, 
otsekui lõõsk põuaajal. Sina vaigistad võõraste möllu,
otsekui palavus pilve varjus vaikib julmade võidulaul.

                       

Pauluse kirjast galaatlastele 4:3-7

3 Nõnda on ka meiega: kui me olime väetid lapsed, siis olime
orjuses maailma algainete meelevalla all.
4 Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla,
5 lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse.
6 Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse

oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!”
7 Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg,

siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, mille võib võtta vaikse patutunnistuse palve aluseks: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu 2019 aasta eest. Täname, et elame jätkuvalt armuajas. Täname, et tohime peagi alata uut Issanda aastat 2020 ning teha seda Jeesuse nimel ning tema armule ja abile lootes. Tänu Jumalale, Taevasele Isale, et Ta meid on loonud ja jätkuvalt alal hoiab. Tänu Jeesusele, kelle ristisurm ja ülestõusmine on võitnud surma ning kinkinud igavese elu. Tänu Pühale Vaimule, kes jagab usku ja pühitseb meie elu. Tänu Püha Perekonna – Jeesuse, Maarja ja Joosepi eest. Tänu Jumala sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu koguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Täname sõpruskoguduste eestpalvete ja toetuse eest. Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib eestpalves toetuda: Psalm 71:14-19

14 Aga mina ootan alati ja suurendan kogu su kiidetavust.

15 Mu suu peab jutustama sinu õiglusest ja su päästetegudest kogu päeva,
sest ma ei tea nende arvu.

16 Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega, ma tunnistan üksnes sinu õiglust.

17 Jumal, sa oled mind õpetanud mu noorest east, ja sestsaadik ma kuulutan sinu imesid.

18 Ära siis jäta mind maha, Jumal, kui ma lähen vanaks ja halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart praegusele põlvele ja su vägevust kõigile järeltulijaile!

19 Sest su õiglus ulatub kõrgele, oh Jumal, kes oled suuri asju teinud.

Jumal, kes on nagu sina?

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 2:33-40

33 Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti.

34 Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: „Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse –

35 ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.”

36 Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud seitse aastat pärast oma neitsipõlve

37 ja lesk olnud kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega.

38 Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest
kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust.

39 Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda Seaduse
järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Naatsaretti.

40 Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ja Jumala arm oli tema peal.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule aastavahetuseks ja ka uueks algavaks Issanda aastaks. Valmista meid palun alanud aastal Sind kõiges usaldama ja Sinu peale lootma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere ning preestriameti kandidaadi Katri Aaslav-Tepandi ja tema pere. Palume jätkuvat õnnistust jumalateenistustele, palvustele, ametitalitustele, palve- ja piiblitundidele, Päeva Sõnale, Toidutare projektile, koguduse kohvilaudadele, pühapäevakoolile ja muusikatööle, hingehoiuvalvele ning kõigele, mida meie koguduses läbi viiakse. Õnnistust palume kõikidele jumalateenistustele ja palvustele Lunastaja- ja Rahu kirikus. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 111:2

Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Aita palun meil, kristlastena, mõista oma kristlaseks olemise tähendust ja õnnistust. Ole, Issand, kõikide inimestega, kes igatsevad uut jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista ja kingi jumalikku jõudu inimestele kes seotud erinevate sõltuvustele ning igatsevad vabadust. Õnnista, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Perekeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse ja ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Laagrikeskuse Talu, Kiriku Varahalduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jpt.

        

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:7      

7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse
 Palume uuekski aastaks püsivust oma palveellu, piiritut usaldust Jumala vastu, rahu Issandalt ning rohket tänu kõige eest.