Palveleht 29. jaan. – 4. veebr. 2023

Nädala teema: Loodusjõudude Issand

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas toetuda: Psalm 107:1-2;21;31
1Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti! 2Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest 21 Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele 31Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele

Matteuse evangeelium 14:22-33
22 Ja Jeesus käskis sedamaid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellal kui ta laseb rahvahulkadel minna. 23 Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles
mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. 24 Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. 25 Ent neljandal öövahikorral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. 26 Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: „See on tont!” ja hakkasid hirmu pärast kisendama. 27 Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!” 28 Peetrus vastas: „Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale!” 29 Tema ütles: „Tule!” Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. 30 Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates: „Issand, päästa mind!” 31 Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle: „Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?” 32 Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. 33 Paadisolijad aga kummardasid teda ja ütlesid: „Tõesti, sina oled Jumala Poeg!”

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palveosa võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu avatud kirikute, Jumala Sõna ja Sakramentide eest. Täname iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Täname kõikide eest, kes palvetavad koguduse liikmete, töötegijate ning vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes nõu ja jõuga meie koguduses abiks on. Täname sõpruskoguduste ja sealsete õdede ja vendade eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Iiobi raamat 38:1-4; 8-11; 16-18
1 Siis vastas Issand Iiobile tormituulest ja ütles:2 „Kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu? 3 Pane nüüd vöö vööle kui mees, mina küsin sinult ja sina seleta mulle! 4 Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul niipalju tarkust on! 8 Ja kes sulges ustega mere, kui see esile murdes emaüsast välja tuli, 9 kui ma panin pilved selle katteks ja pilkase pimeduse mähkmeks, 10 kui ma sellele lõin korra, panin riivid ja uksed 11 ning ütlesin: „Siiani sa võid tulla, mitte edasi, siin vaibugu su uhked lained!”? 16 Kas sa oled jõudnud mere allikateni ja kõndinud sügavuse põhjas? 17 Ons sulle ilmutatud surma väravaid, või oled sa näinud pilkase pimeduse väravaid? 18 Kas sa taipad, kui avar on maa? Jutusta, kui sa kõike seda tead!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 2. Kirjast Timoteosele 1:7-10
7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.
8 Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil, 9 kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega,
mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu, 10 nüüd on aga saanud avalikuks meie Päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse,
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Jumal avaks meie vaimusilmad märkama oma elus rohket head ning olema tänulikud. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetada inimesi, loomi ja hoidma Jumala kogu loodut. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume reisil olijad Issanda hoolde. Palume tröösti leinajatele. Palume Jumala lähedust kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palume koguduse lapsed ja noored ning pered Jumala armu ja hoidmise alla. Õnnistust ja Jumala lähedalolu palume üksikutele inimestele. Palvetame 2. veebruaril kell 18.00. Nõmme Rahu kirikus peetava Tartu Rahu aastapäeva ja Nõmme Rahu koguduse nimepäeva tänu-jumalateenistuse ettevalmistuse ja hea kordamineku eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 66:5
5Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures.
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume Jumala lähedalolu ja julgustust sõjapõgenikele Eestis aga ka laias maailmas. Palume sõja lõppu Ukrainas ja õiglast rahu, et Ukraina saaks hakata oma maad ülesse ehitama ning inimesed võiksid pöörduda võõrsilt tagasi kodumaale. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik inimesed, kes seatud rahva teenistusse. Palvesse kanname peapiiskopi, piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume inimeste eest, kes tunnevad end vaevatute ja koormatutena. Andku Issanda neile hingamist. Kinkigu Jumal jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Palvetame Usuteaduse Instituudi, koolide ja lasteaedade, kaplanaatide, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jt. eest.

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a
3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.
Palume, et Jumal ise tugevdaks meie usku palve jõusse ja Issanda armu ja abisse. Andku Jumal lootust ka kõige lootusetutena näivatesse olukordadesse ning kannatlikkust ja alatist usaldust Tema peale. Jumal ja Tema arm ja abi jääb alti meiega, isegi siis, kui väliselt võivad jääda olukorrad muutumatuks.