Palveleht. 29. jaanuar- 3. veebruar

Nädala teema: Loodusjõudude Issand

Kiitus/ülistus – kiidame, ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 107:1-2;21;31
1Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
2Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest
21 Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
31Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele

Matteuse evangeelium 14:22-33
22 Ja Jeesus käskis sedamaid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellal kui ta laseb rahvahulkadel minna.
23 Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles
mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda.
24 Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega,
sest tuul oli vastu.
25 Ent neljandal öövahikorral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides.
26 Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid
kohkunult: „See on tont!” ja hakkasid hirmu pärast kisendama.
27 Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!”
28 Peetrus vastas: „Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale!”
29 Tema ütles: „Tule!” Ja Peetrus astus paadist välja ning
kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde.
30 Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates: „Issand, päästa mind!”
31 Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle: „Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?”
32 Ja kui nad astusid paati, rauges tuul.
33 Paadisolijad aga kummardasid teda ja ütlesid: „Tõesti, sina oled Jumala Poeg!”

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palveosa võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänu avatud kirikuuste, Jumala sõna ja sakramentide eest. Täname jumalateenistuste, ametitalituste, piiblitundide, laulukooride, pühapäevakoori, Päeva Sõna, 80. klubi, Toidutare ning paljude heade ettevõtmiste eest meie koguduse keskel. Tänu kõikide inimeste eest, kes neid ette valmistavad ja neis osalevad. Täname iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes palvetab ning oma nõu ja jõuga meie koguduses abiks on. Aitäh sõpruskoguduste eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Iiobi raamat 38:1-4; 8-11; 16-18
1 Siis vastas Issand Iiobile tormituulest ja ütles:

2 „Kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu?
3 Pane nüüd vöö vööle kui mees, mina küsin sinult ja sina seleta mulle!
4 Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul niipalju tarkust on!
8 Ja kes sulges ustega mere, kui see esile murdes emaüsast välja tuli,
9 kui ma panin pilved selle katteks ja pilkase pimeduse mähkmeks,
10 kui ma sellele lõin korra, panin riivid ja uksed
11 ning ütlesin: „Siiani sa võid tulla, mitte edasi, siin vaibugu su uhked lained!”?
16 Kas sa oled jõudnud mere allikateni ja kõndinud sügavuse põhjas?
17 Ons sulle ilmutatud surma väravaid, või oled sa näinud pilkase pimeduse väravaid?
18 Kas sa taipad, kui avar on maa? Jutusta, kui sa kõike seda tead!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 2. Kirjast Timoteosele 1:7-10
7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu,
vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.
8 Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi,
vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil,
9 kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega,
mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi,
mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu,
10 nüüd on aga saanud avalikuks meie Päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse,
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt vaimusilmi märkama oma elus rohket head ja õppima tänama kõige eest. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered ning koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume koguduse lapsed ja noored Jumala armu ja hoidmise alla ning palume, et iga noor laseks Jumalal ennast leida ning seeläbi leiaks iseenese ja oma koha koguduses. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel. Jumala õnnistust palume 2. veebruaril Nõmme Rahu kirikus peetavale Tartu Rahu aastapäevale.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 66:5
5Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku peapiiskopi, piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, neid valgustamas ja juhtimas. Kingi jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Perekeskuse jt. meie kiriku valdkonnad.

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a
3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.
Palume, et Jumal ise tugevdaks meie usku palve jõusse ja Issanda vägevusse.